امواج برتر, دوره (17), شماره (97), سال (2020-8) , صفحات (53-53)

عنوان : ( هنر تدریس آزمایشگاه و کارگاه فنی، بخش سوم: مدرس آزمایشگاه و کارگاه فنی چه کسی است؟ )

نویسندگان: ناصر حافظی مطلق ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی وضعیت دروس عملی آزمایشگاه‌ و کارگاه فنی و شیوه تدریس در آن‌ها

کلمات کلیدی

, مهندسی, آزمایشگاه و کارگاه فنی, تدریس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080592,
author = {حافظی مطلق, ناصر},
title = {هنر تدریس آزمایشگاه و کارگاه فنی، بخش سوم: مدرس آزمایشگاه و کارگاه فنی چه کسی است؟},
journal = {امواج برتر},
year = {2020},
volume = {17},
number = {97},
month = {August},
issn = {1735-4455},
pages = {53--53},
numpages = {0},
keywords = {مهندسی، آزمایشگاه و کارگاه فنی، تدریس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هنر تدریس آزمایشگاه و کارگاه فنی، بخش سوم: مدرس آزمایشگاه و کارگاه فنی چه کسی است؟
%A حافظی مطلق, ناصر
%J امواج برتر
%@ 1735-4455
%D 2020

[Download]