آبیاری و زهکشی ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2020-7) , صفحات (673-685)

عنوان : ( واسنجی یک مدل تصحیح بارش ماهوارهای فصلی برای افزایش دقت بیلان آبی در مناطق خشک ایران )

نویسندگان: هادی غفوریان قدس کاملی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی جباری نوقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بارندگی به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای ورودی برآورد بیلان یک حوضه آبریز، همواره موردتوجه قرارگرفته‌است. ارزیابی و تصحیح داده‌های سنجش از دور بارش به‌عنوان مکمل داده‌های بارش زمینی در ایران که بیشترین وسعت آن را مناطق خشک و نیمه‌خشک تشکیل می‌دهد، ضروری می‌باشد. بر همین اساس در این پژوهش،داده‌های بارش 6ایستگاه سینوپتیک در 3اقلیم ایران (فراخشک، خشک و نیمه خشک) به‌عنوان مبنا در دوره زمانی 20ساله (1998-2017)انتخاب گردید. داده‌های بارش ماهانه ماهواره‌ای v7)–3B43)TMPA(به‌صورت فصلی) مورد ارزیابی قرار گرفته و به کمک مدل حاصل‌ضربی تصحیح شدند. ارزیابی نتایج با کمک شاخص‌های ضریب همبستگی (R)، میانگین انحراف خطا(MBE) ،میانگین قدرمطلق خطا(MAE)و جذر میانگین مربعات خطا(RMSE)انجام پذیرفت. بر اساس نتایج مقادیر تصحیح نشده، ضریب همبستگی از 79/0برای ایستگاه گرمسار تا 95/0برای ایستگاه رامهرمز متغیر بود. در هر سه اقلیم داده‌های ماهوارهای بیش‌برآوردی داشتند. پس از اعمال مدل حاصل‌ضربی بر داده‌ها، پارامترفصلیVجهت تصحیح داده‌های ماهواره‌ای برای اقلیم‌های مختلف به دست آمد. پس از تصحیح، شاخص‌های ارزیابی به‌ویژه در معیار میکانگین انحراف خطابا کاهش قابل ملاحظه‌ای مواجه شدند. مقادیر این خطادر پیکسل‌های متناظر ایستگاه‌های گرمسار ،بشرویه ،ساوه به ترتیب به 1/0برای فصل بهار ،4/0برای فصل پاییز و 7/0برای فصل زمستان برحسب میلی‌متر کاهش یافت.با توجه به نتایج پارامتر تصحیح در هر سه اقلیم مورد مطالعه، در فصل پاییز بیشترین بیش‌برآوردی مشاهده شد. برای ایستگاه‌های قزوین(نیمه خشک)، گرمسار(فراخشک) و ساوه(خشک) در این فصل به ترتیب با ضرایب تصحیح 64/0 ،67/0و 79/0بیشترین تصحیح اعمال شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده ،می‌توان ازمدل واسنجی استفاده شده برای تصحیح داده‌های فصلی سنجش از دوردر مناطق خشک بهره برد.

کلمات کلیدی

, بارش فصلی, تصحیح خطا, داده ماهواره‌ای, مدل حاصل‌ضربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080593,
author = {غفوریان قدس کاملی, هادی and ثنائی نژاد, سیدحسین and جباری نوقابی, مهدی},
title = {واسنجی یک مدل تصحیح بارش ماهوارهای فصلی برای افزایش دقت بیلان آبی در مناطق خشک ایران},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2020},
volume = {14},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {673--685},
numpages = {12},
keywords = {بارش فصلی، تصحیح خطا، داده ماهواره‌ای، مدل حاصل‌ضربی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واسنجی یک مدل تصحیح بارش ماهوارهای فصلی برای افزایش دقت بیلان آبی در مناطق خشک ایران
%A غفوریان قدس کاملی, هادی
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A جباری نوقابی, مهدی
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2020

[Download]