آبیاری و زهکشی ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2020-7) , صفحات (673-685)

عنوان : ( واسنجی یک مدل تصحیح بارش ماهوارهای فصلی برای افزایش دقت بیلان آبیدر مناطق خشک ایران )

نویسندگان: هادی غفوریان قدس کاملی , سیدحسین ثنائی نژاد , مهدی جباری نوقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بارندگی بهعنوانیکی از مهمترین متغیرهای ورودی برآورد بیلان یک حوضه آبریز، همواره موردتوجهقرارگرفتهاست. ارزیابی و تصحیح دادههای سنجش از دوربارشبهعنوانمکمل دادههای بارش زمینی در ایران که بیشترین وسعت آن را مناطق خشک و نیمهخشک تشککیل مکی دهکد، ضکروری میباشد. بر همین اساس در این پژوهش،دادههای بارش 6ایستگاه سینوپتیک در 3اقلیم ایران (فراخشک، خشکونیمهخشک) بهعنوان مبنکا در دوره زمانی 20ساله (1998-2017)انتخاب گردید. دادههای بارش ماهانهماهوارهای v7)–3B43)TMPA(بهصورت فصلی) مورد ارزیابی قرار گرفته و بکا کمک مدل حاصلضربی تصحیح شدند. ارزیابی نتایج با کمک شاخصهایضریب همبستگی (R)، میانگین انحراف خطا(MBE) ،میکانگین قکدرمطلق خطا(MAE)و جذرمیانگین مربعات خطا(RMSE)انجام پذیرفت.بر اساس نتایج مقادیر تصکحیح نشکده، ضکریب همبسکتگی از 79/0بکرای ایسکتگاه گرمسارتا 95/0برای ایستگاه رامهرمزمتغیر بود. در هر سه اقلیمدادههای ماهوارهای بیشبرآوردیداشتند. پس از اعمال مدل حاصلضربی بر دادههکا، پارامترفصلیVجهت تصحیح دادههای ماهوارهای برای اقلیمهای مختلف به دست آمد. پس از تصحیح، شاخصهای ارزیابی بهویژه در معیار میکانگین انحراف خطابا کاهش قابلملاحظهایمواجه شدند. مقادیر این خطادر پیکسلهای متناظر ایستگاههای گرمسار ،بشرویه ،ساوهبه ترتیب بکه 1/0بکر ای فصل بهار ،4/0برای فصل پاییز و 7/0برای فصل زمستان برحسب میلیمتر کاهش یافت.با توجه به نتایج پارامتر تصحیحدر هر سه اقلیم مورد مطالعه، در فصل پاییز بیشترین بیشبرآوردی مشاهده شد. برای ایستگاههای قزوین(نیمهخشک)، گرمسار(فراخشک) و ساوه(خشک) در این فصل بک ه ترتیکب بکا ضرایب تصحیح 64/0 ،67/0و 79/0بیشترین تصحیح اعمال شد. بر اساس نتایج بهدستآمده ،میتوان ازمدل واسکنجی اسکتداده شکده بکرای تصکحیح دادههایفصلیسنجش از دوردر مناطق خشکبهره برد.

کلمات کلیدی

, بارش فصلی, تصحیح خطا, داده ماهوارهای, مدل حاصلضربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080593,
author = {غفوریان قدس کاملی, هادی and ثنائی نژاد, سیدحسین and جباری نوقابی, مهدی},
title = {واسنجی یک مدل تصحیح بارش ماهوارهای فصلی برای افزایش دقت بیلان آبیدر مناطق خشک ایران},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2020},
volume = {14},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {673--685},
numpages = {12},
keywords = {بارش فصلی، تصحیح خطا،داده ماهوارهای، مدل حاصلضربی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واسنجی یک مدل تصحیح بارش ماهوارهای فصلی برای افزایش دقت بیلان آبیدر مناطق خشک ایران
%A غفوریان قدس کاملی, هادی
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%A جباری نوقابی, مهدی
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2020

[Download]