مطالعات حقوق خصوصی - حقوق, دوره (49), شماره (4), سال (2019-12) , صفحات (717-732)

عنوان : ( پیوندهای اینترنتی از منظر حقوق و فقه امامیه )

نویسندگان: سیدمحمدهادی قبولی درافشان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیوندهای اینترنتی از منظر حقوق و فقه امامیه چکیده پیونددهی به محتوای تارنما های اینترنتی شیوه رایجی است که موجب می شود کاربران به راحتی به مطالب مورد نظر خود دست یابند. در مورد پیونددهی دو مسئله قابل طرح است. اصل آزادی پیونددهی که در توجیه آن به ماهیت آزاد وب جهانی و مجوز ضمنی به دیگران برای پیونددهی به صفحات تارنما، به صرف حضور بی قید و شرط در وب استناد شده است. دلیل عمده مخالفان، حذف درآمدهای تبلیغاتی صفحه نخست تارنمای پیوندشده در برخی پیونددهی ها است. مسئله مهم دیگر احتمال نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری دارنده مطلب پیوندشده است. از این رو باید انواع نقض محتمل ناشی از پیونددهی یعنی مستقیم (به مباشرت) و غیرمستقیم (به تسبیب) و حقوق مادی و معنوی را که احتمال نقض آنها به وسیله پیونددهی وجود دارد بررسی کنیم. جستار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، مفهوم و انواع مختلف پیوندهای اینترنتی و آزادی یا عدم آزادی پیونددهی و ارتباط پیونددهی با حق مؤلف را با رویکردی فقهی و حقوقی بررسی کرده و به این دستاورد رسیده است که همه پیوندها لزوما ناقض حقوق مالکیت ادبی و هنری نیست و درآمدهای تبلیغاتی تارنما ها را نیز می توان از آگهی های موجود در صفحات میانی تأمین و پیونددهی را با ابزارهای فناورانه محدود کرد.

کلمات کلیدی

, تسبیب , حقوق مادی مؤلف, حقوق معنوی, قاعده لاضرر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080594,
author = {قبولی درافشان, سیدمحمدهادی},
title = {پیوندهای اینترنتی از منظر حقوق و فقه امامیه},
journal = {مطالعات حقوق خصوصی - حقوق},
year = {2019},
volume = {49},
number = {4},
month = {December},
issn = {2588-5618},
pages = {717--732},
numpages = {15},
keywords = {تسبیب ، حقوق مادی مؤلف، حقوق معنوی، قاعده لاضرر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیوندهای اینترنتی از منظر حقوق و فقه امامیه
%A قبولی درافشان, سیدمحمدهادی
%J مطالعات حقوق خصوصی - حقوق
%@ 2588-5618
%D 2019

[Download]