تاریخ اسلام و ایران, دوره (31), شماره (46), سال (2020-9) , صفحات (30-54)

عنوان : ( مولفه های تاریخنگاری شعبی بر اساس روایت های برجای مانده از وی در متون کلاسیک تاریخی )

نویسندگان: زینب امیدیان , مریم عزیزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریشه های تاریخنگاری اسلامی به روایاتِ راویان و اخباریان سده اول و دوم هجری بازمی گردد که در متون تاریخی سده های بعد برجای مانده اند. از این رو فهمِ شیوه ی تفکر مسلمانان درباره گذشته، به یک معنا بدون بررسی این روایت های تاریخی امکانپذیر نیست. در این میان روایات ابوعمروعامربن شراحیل عبدشعبی(م 104ق)، معروف به شعبی، به عنوان نخستین اخباری مکتب عراق، از جایگاه خاصی در تاریخ نگاری اسلامی برخوردار است. زیرا شناخت و بررسی روایات وی ما را به فهمِ دقیق تر تحولات تاریخ اسلام در سده نخست رهنمون می سازد. از این رو مقاله حاضر تلاش می کند تا با خوانش روایت های شعبی در متون کلاسیک تاریخی، به فهم مولفه های تاریخنگاری او بپردازد. به سخن دیگر مساله مقاله حاضر، شناسایی بینش و اندیشه تاریخنگاری این اخباری کوفی و تاثیر این نگرش ها در روایتِ رخدادهای تاریخ اسلام است. رویکرد اتخاذ شده در این تحقیق، رویکرد معناکاوی است. بر پایه این رویکرد، به منظور فهم تاریخ نگاری شعبی در کنار شناسایی عناصر زبانی روایت هایش لازم است رابطه میان متن روایت ها با نویسنده(شعبی) و بافت اندیشه ای و فرهنگی زمانۀ متن، بررسی و تحلیل شود. حاصل تحقیق نشان می دهد نظام فکری و اندیشه های شعبی بر مولفه های هویت سازی عربی-اسلامی، بینش قبیله ای–قومی و مشروعیت سازی برای امویان استوار بوده که این مولفه ها به شدت متاثر از اوضاع زمانه ی وی بوده است.

کلمات کلیدی

, عامر شعبی, تاریخ نگاری اسلامی, روایت, کوفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080606,
author = {زینب امیدیان and عزیزیان, مریم},
title = {مولفه های تاریخنگاری شعبی بر اساس روایت های برجای مانده از وی در متون کلاسیک تاریخی},
journal = {تاریخ اسلام و ایران},
year = {2020},
volume = {31},
number = {46},
month = {September},
issn = {2008-885X},
pages = {30--54},
numpages = {24},
keywords = {عامر شعبی، تاریخ نگاری اسلامی، روایت، کوفه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مولفه های تاریخنگاری شعبی بر اساس روایت های برجای مانده از وی در متون کلاسیک تاریخی
%A زینب امیدیان
%A عزیزیان, مریم
%J تاریخ اسلام و ایران
%@ 2008-885X
%D 2020

[Download]