نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت , 2016-05-11

عنوان : ( اثربخشی گروهدرمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی آلبانو و دی بارتولو با کاهش خشم و پرخاشگری نوجوانان دارای اختلال اضطراب اجتماع )

نویسندگان: زهره سپهری شاملو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروهدرمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی آلبانو و دی بارتولو برکاهش خشم نوجوانان دارای اختلال اضطراب اجتماعی طراحی و اجرا شد. این پژوهش شبه آزمایشی پیشآزمون- پسآزمون گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان دختر 13 تا 18 سال ناحیه 3 و 6 مشهد می باشد که تعداد 31 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش از مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری استفاده شد. گروهدرمانی شناختی- رفتاری در 81 جلسه، یک )SASA(بار در هفته اجرا شد. یافتهها نشان داد که گروهدرمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی البانو و دی بارتولو باعث کاهش معنادار خشم شد. با توجه به نتایج این پژوهش میتوان گفت که گروهدرمانی شناختی- رفتاری میتواند یک مداخله مؤثر در مهار خشم در مبتلایان با اختلال اضطراب اجتماعی شود

کلمات کلیدی

, اختلال اضطراب اجتماعی, نوجوانی – خشم , درمان شناختی _ رفتاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080609,
author = {سپهری شاملو, زهره},
title = {اثربخشی گروهدرمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی آلبانو و دی بارتولو با کاهش خشم و پرخاشگری نوجوانان دارای اختلال اضطراب اجتماع},
booktitle = {نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت},
year = {2016},
location = {قم, ايران},
keywords = {اختلال اضطراب اجتماعی- نوجوانی – خشم - درمان شناختی _ رفتاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی گروهدرمانی شناختی- رفتاری مبتنی بر الگوی آلبانو و دی بارتولو با کاهش خشم و پرخاشگری نوجوانان دارای اختلال اضطراب اجتماع
%A سپهری شاملو, زهره
%J نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
%D 2016

[Download]