آینده پژوهی ایران, دوره (1), شماره (2), سال (2020-7) , صفحات (229-261)

عنوان : ( بهبود تصویر سالمندان ایران 2050 به آینده، مبتنی بر سناریو )

نویسندگان: فرشته ادیب روشن , مهدی طالب پور , حسین پیمانی زاد , علی اصغر پورعزت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف: سالمندی جمعیت، پدیدهای است که هر کدام از کشورهای جهان، تجربه متفاوتی از رویارویی با آن دارند. این پدیده زمانی رنگ و بوی بحران به خود میگیرد که دولتها با آمادگی الزم و کافی به استقبال آن نروند. اگر این مسئله را نیازمند اقدام بدانیم، قاعدتاً این تصمیم برآمده از تصویر یا تصاویری از آینده است که در صورت برنامهریزی و اقدام مناسب برای آن، سبب تحقق یک آینده مطلوب و یا جلوگیری از تحقق تصویری نامطلوب میگردد. ازاینرو هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل و پیشرانهای کلیدی تأثیرگذار بر بهبود تصویر سالمندان ایران با ورزش در افق 0202 است. روش: پژوهش حاضر، دارای روش کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها، ترکیبی (Method Mix( (کیفی و کمی( و از نظر رویکرد آیندهپژوهانه، دارای ماهیت اکتشافی (Explorative (و توصیفی (Descriptive( است. در عین حال، در بخش نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات و راهبردها، »تجویزی« است. بنابراین، میکوشد به مقتضیات پیش روی سالمندان دست یابد. یافتهها: نتایج نشان داد از میان دوازده الگوی ذهنی استخراجشده در این پژوهش، یادگیری فردی و سازمانی، آموزش مؤثر و بومیسازی، مدلهای موفق سالمندی منجمله در حوزه ورزش، بنیادیترین عوامل در سامانه این پژوهش هستند. نتیجهگیری: با توجه به نتایج تحقیق بایسته است که دولت در ترغیب جوانان کنونی ایران به حوزه توانمندسازی فردی و یادگیرنده بودن اقدام نموده و بسترهای آموزش را در این زمینه فراهم سازد. از این منظر، شناسایی این عوامل میتواند به درک بیشتر سیاستگذاران کالن، جهت برنامهریزیهای الزم برای دوران سالمندی جمعیت کمک نماید.

کلمات کلیدی

, بحران سالمندی جمعیت, نرمافزار میکمک, تصاویر آینده, سناریو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080665,
author = {فرشته ادیب روشن and طالب پور, مهدی and حسین پیمانی زاد and علی اصغر پورعزت},
title = {بهبود تصویر سالمندان ایران 2050 به آینده، مبتنی بر سناریو},
journal = {آینده پژوهی ایران},
year = {2020},
volume = {1},
number = {2},
month = {July},
issn = {6365-2423},
pages = {229--261},
numpages = {32},
keywords = {بحران سالمندی جمعیت، نرمافزار میکمک، تصاویر آینده، سناریو.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود تصویر سالمندان ایران 2050 به آینده، مبتنی بر سناریو
%A فرشته ادیب روشن
%A طالب پور, مهدی
%A حسین پیمانی زاد
%A علی اصغر پورعزت
%J آینده پژوهی ایران
%@ 6365-2423
%D 2020

[Download]