اسلام و مطالعات اجتماعی, دوره (7), شماره (3), سال (2020-3) , صفحات (24-47)

عنوان : ( سیری بر اندیشه های اجتماعی امام خمینی ره )

نویسندگان: محمدجواد عنایتی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امام خمینی بی هیچ تردید، حقیقتی زنده است. پویایی، ماندگاری و مرزناپذیری این حقیقت نیز بی هیچ گمانی ریشه در هویت اسلامی آن دارد. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که بر اساس تفکرات امام خمینی، اندیشه های اجتماعی ایشان در حاکمیت اسلام، عرصه های اجتماعی و اداره جامعه چگونه نمود داشته است؛ بنابراین با روش کتابخانه ای و با استناد به سخنان ایشان، ارزش ها، سمبل ها و نشانه های اجتماعی در ساختارها که مهمترین آن ساختار نهاد حکومت است، استخراج و نتیجه نهایی حاصل خواهد شد. بر اساس یافته های پژوهش، انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی دین را وارد عرصه اجتماع و حکومت کرد و ارزشهای دینی و انسانی را احیا نمود. ویژگی بارز اندیشه های امام خمینی هویت دینی آن است. انقلاب اسلامی با پشتوانه باورهایی که امام خمینی آن عقاید و باورها را از متن منابع اسلامی به گستره جامعه کشانید و عملی کرد، به وقوع پیوست. درحقیقت احیاگر بزرگ معاصر توانست با ارائه مکتب اجتماعی اسلام، خط بطلانی بر همه تلاش های فرهنگی و سیاسی دشمنان اسلام در طول یک قرن و نیم گذشته کشید که سعی کرده بودند اسلام را به کلی از عرصه زندگی جامعه بیرون برانند.

کلمات کلیدی

, امام خمینی , عدالت , ارزشها , تفکرات , اجتماعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080670,
author = {عنایتی راد, محمدجواد},
title = {سیری بر اندیشه های اجتماعی امام خمینی ره},
journal = {اسلام و مطالعات اجتماعی},
year = {2020},
volume = {7},
number = {3},
month = {March},
issn = {2345-5586},
pages = {24--47},
numpages = {23},
keywords = {امام خمینی ، عدالت ، ارزشها ، تفکرات ، اجتماعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سیری بر اندیشه های اجتماعی امام خمینی ره
%A عنایتی راد, محمدجواد
%J اسلام و مطالعات اجتماعی
%@ 2345-5586
%D 2020

[Download]