علوم باغبانی, دوره (24), شماره (2), سال (2020-9) , صفحات (273-284)

عنوان : ( بررسی توان سویه های مختلف Agrobacterium rhizogenes در القای ریشه مویین گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) )

نویسندگان: مریم زارع حسن آبادی , علی گنجعلی , مهرداد لاهوتی , نسرین مشتاقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از کشت ریشه های مویین با واسطه آگروباکتریوم رایزوژنز یکی از مسیرهای تولید متابولیت­های ثانویه در گیاهان می باشد. در این مطالعه سویه­های مختلف آگروباکتریوم رایزوژنز از نظر توانایی القای ریشه مویین و تولید متابولیت­های ثانویه در گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.) مورد بررسی قرار گرفتند. به این منظور˓ گیاهچه­های ریحان در محیط کشت MS2/1 توسط چهار سویه آگروباکتریوم رایزوژنز (ATCC-15834, A4, MSU, R1000) تلقیح و ریشه­های مویین تراریخت بدست آمدند. ریشه­های حاصل به محیط MS مایع منتقل شدند و میزان رشد و تولید فنل پس از 60 روز بررسی گردید. تمام سویه­های باکتری مورد مطالعه در این پژوهش˓ توانایی القای ریشه مویین را دارا بودند و ماهیت تراریخت ریشه­های مویین حاصل با با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن rol C در واکنش زنجیره­ای پلیمراز(PCR) تایید شد. سویه ATCC-15834 دارای بالاترین درصد القای ریشه مویین (1/68٪)˓ بالاترین تعداد ریشه مویین در هر جدا­کشت (8/4) و بیشترین طول ریشه (8/1 سانتی متر) بود. بالاترین وزن خشک (2/103 میلی گرم) و فنل کل (312 میلی­گرم گالیک­اسید در گرم وزن خشک) به ریشه­های مویین القا شده توسط سویه ATCC-15834اختصاص داشت. همچنین محتوای ترکیبات فنلی نیز در تمام ریشه­های مویین نسبت به ریشه­های گیاهان شاهد غیرتراریخت افزایش معنی­داری داشت و در ریشه­های مویین القا شده با سویه ATCC-15834˓ 6/4 برابر افزایش نشان داد. نتایج این مطالعه نشان داد. سویه­های مختلف باکتری آگروباکتریوم رایزوژنز از نظر تولید ریشه های مویین قابلیت­های متفاوتی دارند و برای تولید محتوای فنلی بیشتر در ریشه­های مویین باید از سویه مناسب باکتری استفاده شود

کلمات کلیدی

آگروباکتریوم رایزوژنز ریحان ریشه مویین فنل کل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080671,
author = {زارع حسن آبادی, مریم and گنجعلی, علی and لاهوتی, مهرداد and مشتاقی, نسرین},
title = {بررسی توان سویه های مختلف Agrobacterium rhizogenes در القای ریشه مویین گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2020},
volume = {24},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-4730},
pages = {273--284},
numpages = {11},
keywords = {آگروباکتریوم رایزوژنز ریحان ریشه مویین فنل کل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی توان سویه های مختلف Agrobacterium rhizogenes در القای ریشه مویین گیاه ریحان (Ocimum basilicum L.)
%A زارع حسن آبادی, مریم
%A گنجعلی, علی
%A لاهوتی, مهرداد
%A مشتاقی, نسرین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2020

[Download]