سیاست‌های راهبردی و کلان, دوره (7), شماره (4), سال (2020-1) , صفحات (500-524)

عنوان : ( ارزیابی رابطه مصرف انرژی و آلودگی با رشد اقتصادی در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , مهسا بهرامی نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه سعی بر آن بود که به بررسی ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و انتشار کربن د یاکسید و مصرف سوخ تهای فسیلی در کوتا همدت و بلندمدت، بدون پی شقضاوت در مورد درو نزا یا برو نزا بودن هریک پرداخته شود. همچنین تأثیر سرمای هگذاری مستقیم خارجی و صادرات و واردات بر هریک از متغیرهای رشد اقتصادی، مصرف انرژی و انتشار کربن د یاکسید به تفکیک مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، انتشار سرانه کربن د یاکسید، سرمای هگذاری مستقیم خارجی، میزان صادرات و واردات و مصرف انرژ یهای فسیلی در دوره زمانی 1970 تا 2015 استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عک سالعمل تحریک حاکی از وجود ارتباط د وطرفه میان هریک از متغیرهای مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی و انتشار کربن د یاکسید بود. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس حاکی از آن است که در بلندمدت از بین متغیرهای مور دبررسی، رشد اقتصادی دوره گذشته، صادرات و سرمای هگذاری مستقیم خارجی بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی دارند و رشد اقتصادی و صادرات بیشترین اثرگذاری بر میزان انتشار کربن د یاکسید را خواهند داشت.

کلمات کلیدی

, انتشار کربن د یاکسید, الگوی خود توضیح برداری, رشد اقتصادی, مصرف انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080674,
author = {کهنسال, محمدرضا and بهرامی نسب, مهسا},
title = {ارزیابی رابطه مصرف انرژی و آلودگی با رشد اقتصادی در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست},
journal = {سیاست‌های راهبردی و کلان},
year = {2020},
volume = {7},
number = {4},
month = {January},
issn = {2345-2544},
pages = {500--524},
numpages = {24},
keywords = {انتشار کربن د یاکسید، الگوی خود توضیح برداری، رشد اقتصادی، مصرف انرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی رابطه مصرف انرژی و آلودگی با رشد اقتصادی در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست
%A کهنسال, محمدرضا
%A بهرامی نسب, مهسا
%J سیاست‌های راهبردی و کلان
%@ 2345-2544
%D 2020

[Download]