زراعت و فناوری زعفران, دوره (7), شماره (3), سال (2019-11) , صفحات (397-410)

عنوان : ( الگوی برنامه ریزی توسعه کشت زعفران با تأکید بر مدیریت منابع آبی )

نویسندگان: بهاره زندی دره غریبی , علی رضا کرباسی , تکتم محتشمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پایین بودن بازدهی آب مصرفی در بخش کشاورزی، اتخاذ استراتژیهای بهینهسازی الگوی کش و مصرف آب را ضروری کرده اسر . زعفران میتواند محصولی مناسب از نظر صرفهجویی در مصرف آب باشد. در این راستا، هدف از این مطالعره ، بررسری ترأثیر توسرعه کشر زعفران بر تخصیص منابع آب و افزایش درآمد کشاورزان اس . بدین منظور از رهیافتی توسعه یافته از برنامهریزی ریاضی اثبراتی بره همرراه برآورد تخصیص آب از طریق ی تابع تولید مبتنی بر مقدار آب آبیاری استفاده شده اسر . آمرار و اطلاعرات مرورد نیراز از طریرق تکمیرل 8939 که در سه گروه کشاورزان با مرزارع - پرسشنامه از 733 کشاورز شهرستانهای ترب حیدریه و زاوه دراستان خراسانرضوی در سال 31 کوچ ، متوسط و بزرگ طبقهبندی شده بودند، جمعآوری شده اس . با استفاده از الگوی برآورد شده نترایج نشران داد، اجررای سرناریوهای افزایش در سطح زیر کش زعفران، با افزایش سود ناخالص و کاهش مصرف آب برای هر سه گروه مزارع کوچ ، متوسط و بزرگ همرراه اس که بیانگر تأثیر مثبتی اس که اجرای آن بر حفظ و پایداری منابع آب منطقه اس . همچنین مشرخص شرد، توسرعه کشر ناشری از استفاده بهرهبرداران از زمینهای بالقوه برای کش زعفران، با افزایش منابع آب در دستر به میزان 73 %، به افزایش سرود ناخرالص برابرر 71 درصد در مزارع بزرگ خواهد انجامید. این بدان معنی اس که اتخاذ / 79 درصد در مزارع متوسط و 35 / 19/71 درصد در مزارع کوچ ، 1 استراتژی هایی که به بهبود مدیری منابع آبی و افزایش منابع آب در دستر برای توسعه کش زعفران در این منطقه بیانجامد، میتوانرد به بهبود وضعی اقتصادی به ویژه در مزارع کوچ این منطقه کم نماید.

کلمات کلیدی

, برنامه ریزی کش , برنامهریزی ریاضی اثباتی, زعفران, مدیری آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080675,
author = {بهاره زندی دره غریبی and کرباسی, علی رضا and تکتم محتشمی},
title = {الگوی برنامه ریزی توسعه کشت زعفران با تأکید بر مدیریت منابع آبی},
journal = {زراعت و فناوری زعفران},
year = {2019},
volume = {7},
number = {3},
month = {November},
issn = {2383-1529},
pages = {397--410},
numpages = {13},
keywords = {برنامه ریزی کش ، برنامهریزی ریاضی اثباتی، زعفران، مدیری آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی برنامه ریزی توسعه کشت زعفران با تأکید بر مدیریت منابع آبی
%A بهاره زندی دره غریبی
%A کرباسی, علی رضا
%A تکتم محتشمی
%J زراعت و فناوری زعفران
%@ 2383-1529
%D 2019

[Download]