پژوهش های زعفران , دوره (7), شماره (2), سال (2020-2) , صفحات (325-342)

عنوان : ( تدوین راهبردهای بازاریابی استراتژیک (11 Ps) زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک )

نویسندگان: فاطمه پیرملک , علی رضا کرباسی , محمد قربانی , فاطمه رستگاری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظورشناسایینقاطقوت،ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها در بازار زعفران ایران در قالب آمیخته بازاریابیP 11، در این مطالعه از چارچوب جامع راهبردی رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک استفاده شد.اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه تخصصی با 11 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت‌های تولیدکننده و صادرکننده زعفران در شهرهای مشهد و تربت‌حیدریه طی دوره­ی زمانی 1394-1393جمع­آوری گردید. نتایج ماتریس عوامل داخلی نشان داد که در آمیخته­های شواهد فیزیکی، بسته‌بندی، موقعیت، دولت و نهادهای عمومی، محصول، افراد، حفاظت، ترویج و ارتقاء فروش، فرآوری، قیمت و مکان غلبه نقاط قوت برضعف و در دو آمیخته مکان و قیمت غلبه نقاط ضعف بر قوت قرار دارند. بر طبق نتایج ماتریس عوامل خارجی نیز در آمیخته‌های بازاریابی دولت، محصول، مکان، افراد، موقعیت، حفاظت، فرآوری، قیمت، شواهد فیزیکی، ترویج و ارتقاء فروش و بسته‌بندی غلبه نقاط فرصت بر تهدید قرار دارند. نتایج نشان داد دو آمیخته قیمت و مکان در ماتریس عوامل داخلی به ترتیب دارای امتیاز 34/2 و 10/2 هستند که بیانگر غلبه نقاط ضعف بر قوت است. در ماتریس عوامل خارجی نیز دو آمیخته مذکور به ترتیب دارای امتیاز 71/2 و 91/2 می­باشند که بیانگر غلبه فرصتها بر تهدیدها است. بنابراین، به­منظوربرنامه­ریزی راهبردهای تدافعی (تأکیدبرنقاطضعفدرونیوتهدیدهای بیرونیونهایتاًرفعآسیب­ها) مورد توجه قرار گیرد. در سایر آمیخته­های بازاریابی غلبه نقاط قوت بر ضعف و غلبه فرصتها بر تهدیدها وجود دارد، این بدین معنی است که به­منظوربرنامه­ریزی راهبردهای تنوع و رقابتی (تأکیدبرنقاطقوتدرونیوتهدیدهای بیرونی) مورد توجه قرار گیرد. درنهایت، اولویت­بندی کلی راهبردهای پیشنهادی نشان می­دهد که، راهبرد ایجاد شرایط لازم برای ثبت برند ایران، ارتقای کیفیت تولید و محصولات مشتقه، ایجاد بانک اطلاعاتی از دانش و تجربه در حوزه بازار زعفران و ایجاد نوآوری متناسب با ذائقه مشتریان در صنعت زعفران در اولویت راهبردهای با بیشترین قابلیت اجرا می­باشند. لذا، انجام مطالعاتی در زمینه­ی برندسازی تجاری ایران، برندهای موفق ایرانی و بین­المللی، فرآوری و بسته­بندی زعفران ایران پیشنهاد می­شود.

کلمات کلیدی

تحلیل عوامل راهبردی زعفران مدیریت راهبردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080681,
author = {فاطمه پیرملک and کرباسی, علی رضا and قربانی, محمد and فاطمه رستگاری پور},
title = {تدوین راهبردهای بازاریابی استراتژیک (11 Ps) زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک},
journal = {پژوهش های زعفران },
year = {2020},
volume = {7},
number = {2},
month = {February},
issn = {2345-3869},
pages = {325--342},
numpages = {17},
keywords = {تحلیل عوامل راهبردی زعفران مدیریت راهبردی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تدوین راهبردهای بازاریابی استراتژیک (11 Ps) زعفران با رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک
%A فاطمه پیرملک
%A کرباسی, علی رضا
%A قربانی, محمد
%A فاطمه رستگاری پور
%J پژوهش های زعفران
%@ 2345-3869
%D 2020

[Download]