امنیت غذایی و رونق تولید , 2019-12-18

عنوان : ( بررسی جایگاه فناوری اطلاعات بر مراحل مختلف زنجیره عرضه محصولات کشاورزی در ایران )

نویسندگان: الهه اعظم رحمتی , علی رضا کرباسی , محمود صبوحی صابونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با پیشرفت روزافزون فناوریها و لزوم توجه به مزیتهای رقابتی جهت خلق زنجیره عرضه بهینهای که قادر به رقابت موثرتر باشد، بازیگران زنجیرههای عرضه متوجه اهمیت فناوری اطلاعات در بهبود مدیریت زنجیره عرضه شدهاند. در واقع یکی از برتریهای رقابتی قابل اتکا در شرایط کنونی، اتخاذ و اجرای فناوریهای پیشرفته در حوزه اطلاعات در زنجیرههای عرضه است که از اینجا اهمیت این فناوریها به عنوان عامل ایجاد و بکارگیری سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز در مدیریت زنجیره عرضه مشخص میگردد؛ لذا مطالعه حاضر تلاشی در جهت بررسی جایگاه و اهمیت فناوری اطلاعات در مراحل مختلف زنجیره عرضه محصولات کشاورزی و تعیین اولویتبندی آنها از این حیث میباشد. در این راستا از روش فرایند تحلیل شبکهای ) ANP ( و نظرات متخصصان و مدیران فعال در شرکتهای تولیدی دانشبنیان مشهد در سال 9317 ، بهره گرفته شده است. براساس نتایج ارائه شده، فناوری اطلاعات در مراحل \\\\\\\\\\\\\\\"برداشت و بازاریابی\\\\\\\\\\\\\\\" و \\\\\\\\\\\\\\\"برنامهریزی تولید\\\\\\\\\\\\\\\" به ) ترتیب با مقادیر وزنی 15۱ و 153۱ بیشترین اهمیت را داشته و در مرحله \\\\\\\\\\\\\\\"کاشت\\\\\\\\\\\\\\\" زنجیره عرضه محصولات کشاورزی کمترین رتبه ) 159۱ را به خود اختصاص داده است که براین اساس جهت توسعه فناوری اطلاعات در مراحلی از زنجیره عرضه محصولات کشاورزی که دارای خلأ است، پیشنهاداتی ارائه شده است. از جمله مهمترین این پیشنهادات جهت توجیهپذیری اقتصادی امکان اجرای استفاده از فناوری اطلاعات در مراحل مختلف زنجیره عرضه محصولات کشاورزی، حمایت مالی دولت و درنظرگرفتن تمهیدات لازم نظیر تجمیع زمینهای زراعی )مانند تجربه چین درزمینه شرکتهای اژدهاسر( میباشد.

کلمات کلیدی

, زنجیره عرضه کشاورزی, فناوری اطلاعات, تولید, کاشت, برداشت و بازاریابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080686,
author = {اعظم رحمتی, الهه and کرباسی, علی رضا and صبوحی صابونی, محمود},
title = {بررسی جایگاه فناوری اطلاعات بر مراحل مختلف زنجیره عرضه محصولات کشاورزی در ایران},
booktitle = {امنیت غذایی و رونق تولید},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {زنجیره عرضه کشاورزی، فناوری اطلاعات، تولید، کاشت، برداشت و بازاریابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جایگاه فناوری اطلاعات بر مراحل مختلف زنجیره عرضه محصولات کشاورزی در ایران
%A اعظم رحمتی, الهه
%A کرباسی, علی رضا
%A صبوحی صابونی, محمود
%J امنیت غذایی و رونق تولید
%D 2019

[Download]