امنیت غذایی و رونق تولید , 2019-12-18

عنوان : ( تجارت گیاهان دارویی و رونق تولید آن در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سید حسین محمدزاده , علی رضا کرباسی , حسین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاهان دارویی یکی از اقلام مهم تولیدی و صادراتی بخش کشاورزی است که توجه ویژه به گسترش صادرات آن با توجه به ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده نقش مهمی در رونق تولید آن و افزایش تکاثری تجارت آن بر عهده دارد. در ایران استان خراسانرضوی یکی از استانهای پیشرو در تولید و تجارت گیاهان دارویی بهحساب میآید. این مطالعه بر آن است تا به بررسی وضعیت صادراتی گیاهان دارویی استان خراسان رضوی و نقش دو طرفه رشد صادرات و رشد تولید بپردازد. اطلاعات لازم از طریق تکمیل پرسشنامه از شرکت های صادرکننده گیاهان دارویی استان خراسان رضوی در سال 9317 به دست آمد. به منظور بررسی وضعیت فعلی تولید و تجارت گیاهان دارویی و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی تولید و تجارت این محصولات از الگوی سوآت و به منظور اولویت بندی آن از الگوی تحلیل شبکه ای استفاده شد. نتایج اولویت بندی استراتژی های توسعه تولید و صادرات نشان داد که دو استراتژی رعایت استانداردهای جهانی فراوری و بستهبندی و حمایت از تاسیس شرکتهای مدیریت تولید، بازاریابی و صادرات دارای بالاترین اولویت هستند. از این رو پیشنهاد می شود با توجه به نقش مهم گیاهان دارویی در استان خراسان رضوی، دولت به عنوان مجری طرح ملی گیاهان دارویی زمینه رشد تولید گیاهان دارویی منطبق با استاندارهای جهانی را از طریق حمایت از تاسیس شرکت های مدیریت تولید و صادرات فراهم آورد.

کلمات کلیدی

, گیاهان دارویی, تجارت, تولید, خراسان رضوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080687,
author = {سید حسین محمدزاده and کرباسی, علی رضا and محمدی, حسین},
title = {تجارت گیاهان دارویی و رونق تولید آن در استان خراسان رضوی},
booktitle = {امنیت غذایی و رونق تولید},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {گیاهان دارویی، تجارت، تولید، خراسان رضوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تجارت گیاهان دارویی و رونق تولید آن در استان خراسان رضوی
%A سید حسین محمدزاده
%A کرباسی, علی رضا
%A محمدی, حسین
%J امنیت غذایی و رونق تولید
%D 2019

[Download]