نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت , 2020-06-09

عنوان : ( بررسی تاثیر راهبردهای سند برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی ایرا ن )

نویسندگان: سحر جوکار , علی رضا کرباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رشد و توسعه در بخش کشاورزی همواره یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی به شمار می آید، از این رو توسعه در این بخش می تواند محرکی برای پیشرفت دیگر بخش های اقتصادی باشد. بخش کشاورزی تداوم بسزایی در تداوم حیات انسانی، کشاورزی و تولیدات آن دارد.اتخاذ سیاست های مناسب برای دستیابی به کشاورزی و توسعه پایدار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.یکی از مهم ترین مسائل برای تحقق اهداف رشد و توسعه هر کشور، ایجاد و طراحی بستر مناسب برای توسعه ملی، با تاکید بر توسعه روستایی و مشخص نمودن جایگاه بخش کشاورزی در بخش مذکور است. ایجاد بستر مناسب، نه به معنای تاکید بیش از حد بر بخش کشاورزی است و نه به معنای تخصیص منابع محدود به امور نامحدود بلکه به معنای ایجاد تعاملی پویا و توسعه ای میان بخش های مولد اقتصادی برای تضمین و تداوم رشد و توسعه اقتصاد کشور است. واکاوی در اسناد سیاستی برنامه های توسعه کشوردربخش کشاورزی و همچنین، مطالعات مرتبط با آن در کشور، حاکی ار آن است که بخش کشاورزی ایران از گذشته تا به امروز، با مسائل مختلفی روبرو بوده است که را جمله آن شکست سیاست های توسعه کشاورزی کلاسیک محور است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر راهبردهای سند برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی ایران با روش توصیفی و مبتنی بر اسنادی برای جلوگیری از شکست ها و پیشبرد اهداف توسعه کشور، تهیه و تدوین شده است.

کلمات کلیدی

, بخش کشاورزی, توسعه اقتصادی, برنامه ششم توسعه.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080697,
author = {جوکار, سحر and کرباسی, علی رضا},
title = {بررسی تاثیر راهبردهای سند برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی ایرا ن},
booktitle = {نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت},
year = {2020},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بخش کشاورزی، توسعه اقتصادی، برنامه ششم توسعه.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر راهبردهای سند برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی ایرا ن
%A جوکار, سحر
%A کرباسی, علی رضا
%J نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
%D 2020

[Download]