شیمی کاربردی, دوره (15), شماره (54), سال (2019-5) , صفحات (337-350)

عنوان : ( تخریب فوتوکاتالیستی متیل اورانژ به عنوان یک آلاینده رنگی با استفاده از نانوساختار Fe3O4/Al2O3/TiO تیتانیوم دی اکسید مغناطیسی 2 )

نویسندگان: سمانه محمدنژاد , علی آیتی , علی احمدپور , حسن کریمی مله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از تکنولوژی فتوکاتالیستی با استفاده از نانوساختارهایی با پایه اکسید تیتانیم در سالهای اخیر به عنوان یک استراتژی کاربردی در صنایع بکارگرفته شده است. در این راستا و در تحقیق حاضر، نانوساختار Fe3O4/Al2O3/TiO2 با ساختار هسته / پوسته/ پوسته سنتز و توسط آنالیزهای FTIR و SEM مشخصه یابی و مورفولوژی آن های شناسایی شد. پس از اطمینان از سنتز موفقیت آمیز نانوساختار تیتانیوم دی‌اکسید مغناطیسی از آن در تخریب فتوکاتالیستی آلاینده رنگی متیل اورانژ تحت تابش نور فرابنفش استفاده و تاثیر پارامترهای مختلف بر بازده حدف، با هدف بهینه سازی پارامترهای مؤثر آزمایش‌های فتوکاتالیستی، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده بازده حذف 100 درصد برای متیل اورانژ در شرایط بهینه شامل حضور 3/3 گرم بر لیتر از فتوکاتالیست در محلول رنگی با 7=pH و غلظت اولیه متیل اورانژ ppm 30 در مدت 60 دقیقه است. همچنین برای نانوساختار بدون لایه میانی حدود 44 درصد بازده فتوکاتالیستی در شرایط مشابه بدست آمد. در نتیجه، نانوساختار Fe3O4/Al2O3/TiO2 رفتار فتوکاتالیستی بهتری نسبت به نانوساختار Fe3O4 /TiO2 با ساختار هسته/پوسته از خود نشان داده است.

کلمات کلیدی

, فتوکاتالیست, نانوساختار هسته/پوسته, تیتانیوم دیاکسید مغناطیسی, تخریب, متیل اورانژ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080711,
author = {سمانه محمدنژاد and علی آیتی and احمدپور, علی and حسن کریمی مله},
title = {تخریب فوتوکاتالیستی متیل اورانژ به عنوان یک آلاینده رنگی با استفاده از نانوساختار Fe3O4/Al2O3/TiO تیتانیوم دی اکسید مغناطیسی 2},
journal = {شیمی کاربردی},
year = {2019},
volume = {15},
number = {54},
month = {May},
issn = {1735-9457},
pages = {337--350},
numpages = {13},
keywords = {فتوکاتالیست، نانوساختار هسته/پوسته، تیتانیوم دیاکسید مغناطیسی، تخریب، متیل اورانژ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخریب فوتوکاتالیستی متیل اورانژ به عنوان یک آلاینده رنگی با استفاده از نانوساختار Fe3O4/Al2O3/TiO تیتانیوم دی اکسید مغناطیسی 2
%A سمانه محمدنژاد
%A علی آیتی
%A احمدپور, علی
%A حسن کریمی مله
%J شیمی کاربردی
%@ 1735-9457
%D 2019

[Download]