مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (10), شماره (1), سال (2020-8) , صفحات (161-176)

عنوان : ( تخمین آلایندگی و صرفه اقتصادی سیستم تولید همزمان برق حرارت و برودت CCHP در شرایط اید ه آل و واقعی از دو دیدگاه محلی و سراسری )

نویسندگان: سیدسروش ساداتی فر , سینا احمدی , محمدمصطفی غفوریان , حمید نیازمند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده با روش سه معیاره سود سالیانه نسبی، به بررسی آلایندههای CCHP در پژوهش حاضر، پس از بهینهسازی ظرفیت تجهیزات سیستم پرداخته شده است. طراحی سیستم با فرض قابلیت عملکرد در نقاط خارج از طراحی و امکان SOx و NOx ،CO ،CH4 ،CO تولیدی 2 فروش الکتریسیته به شبکه انجام گردیده است. عملکرد سیستم در دو شرایط واقعی (تحت تأثیر شرایط محیطی دما و فشار) و ایدهآل و ارزیابی (Global ، و کل آلایندههای تولیدی (حالت سراسری (Local ، نیز برای دو سناریوی تولید آلایندهها در محل مصرف (حالت محلی 2440 را به عنوان محرک اولیه، برای مطالعه موردی هتل، kW شده است. فرآیند بهینهسازی، یک موتور احتراق داخلی با ظرفیت نامی 0 و /79 ،92/ در حالت سراسری، باعث افزایش 5 SOx و NOx ،CO ،CO پیشنهاد میدهد که علی رغم کاهش عمده آلایندههای تولیدی 2 نسبت به سیستم سنتی، در محل مصرف میشود. از طرفی، عملکرد اقتصادی واحد تولید NOx و CO ،CH 84/1 درصدی آلایندههای 4 توان سیستم با تغییر در شرایط محیطی، نشان دهنده آن است که اگر شرایط واقعی محیطی در بازدهی موتورگازسوز در نظر گرفته نشود، درآمدهای محاسبه شده سیستم اطمینان لازم را نخواهد داشت.

کلمات کلیدی

سیستمهای تولید همزمان برق حرارت و برودت؛ سیستم سنتی؛ آلاینده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080714,
author = {ساداتی فر, سیدسروش and احمدی, سینا and غفوریان, محمدمصطفی and نیازمند, حمید},
title = {تخمین آلایندگی و صرفه اقتصادی سیستم تولید همزمان برق حرارت و برودت CCHP در شرایط اید ه آل و واقعی از دو دیدگاه محلی و سراسری},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2020},
volume = {10},
number = {1},
month = {August},
issn = {2251-9475},
pages = {161--176},
numpages = {15},
keywords = {سیستمهای تولید همزمان برق حرارت و برودت؛ سیستم سنتی؛ آلاینده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین آلایندگی و صرفه اقتصادی سیستم تولید همزمان برق حرارت و برودت CCHP در شرایط اید ه آل و واقعی از دو دیدگاه محلی و سراسری
%A ساداتی فر, سیدسروش
%A احمدی, سینا
%A غفوریان, محمدمصطفی
%A نیازمند, حمید
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2020

[Download]