دنیای میکروب ها, دوره (1), شماره (32), سال (2020-6) , صفحات (6-20)

عنوان : ( جداسازی،غربالگری و کارایی جدایه‌های سودوموناس در تشکیل بیوفیلم بر حامل‌های آلی و معدنی و تجزیه فنانترن )

نویسندگان: مریم ترکاشوند , امیر لکزیان , امیر فتوت , مهدی محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: بیوفیلم­ های میکروبی یکی از مهمترین فرم­ های حیات میکروارگانیسم ها در محیط هستند. هدف از این پژوهش استفاده از بیوفیلم باکتری سودوموناس بومی خاک‌های ایران به منظور تجزیه فنانترن بود. مواد و روش­ ها: از بین 63 سودوموناس جداشده از خاک، جدایه باکتریایی با توان بالا در تولید بیوفیلم و تجزیه نفت خام انتخاب و شناسایی شد. سپس تاثیر حامل‌های معدنی (پومیس خام، پومیس فرآوری شده و پرلیت) و آلی (بیوچار و باگاس) بر تولید بیوفیلم میکروبی بررسی شد و ساختار بیوفیلم­ ها بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی بررسی گردید. همچنین تاثیر تیمارهای باکتری سودوموناس آئروجینوزا در دو فرم رشدی پلانکتونی و بیوفیلم بر روی حامل بیوچار بر تولید آنزیم لاکاز و تجزیه فنانترن در محیط مایع بررسی شد. یافته ­ها: جدایه­ های خالص سازی شده از نظر تولید بیوفیلم و توان تجزیه نفت خام غربالگری شدند. جدایه B59 (سودوموناس آئروجینوزا) با 56/62% بیشترین درصد تجزیه نفت خام را نشان داد. بیشترین میزان لگاریتم واحد تشکیل کلنی مربوط به بیوفیلم تشکیل شده بر حامل بیوچار و برابر 8/8 و کمترین در حامل پومیس فراوری شده و برابر 9/2 بود. میزان فعالیت آنزیم لاکاز در فرم بیوفیلمی 8/39 و در فرم پلاکتونی1/33 واحد در دقیقه بود. همچنین فرم بیوفیلمی و پلانکتونی به ترتیب موجب تجزیه 17/97% و 37/91 % از فنانترون موجود در محیط شدند. نتیجه ­گیری: نتایج نشان داد که فرم بیوفیلمی باکتری در مقایسه با فرم پلانکتونی از طریق افزایش معنی‌دار واحد تشکیل کلنی و تولید بیشتر آنزیم لاکاز، موجب تجزیه بیشتر فنانترون در محیط مایع می ­گردد.

کلمات کلیدی

بیوفیلم سودوموناس آئروجینوزا فنانترن بیوچار لاکاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080718,
author = {ترکاشوند, مریم and لکزیان, امیر and فتوت, امیر and مهدی محمدی},
title = {جداسازی،غربالگری و کارایی جدایه‌های سودوموناس در تشکیل بیوفیلم بر حامل‌های آلی و معدنی و تجزیه فنانترن},
journal = {دنیای میکروب ها},
year = {2020},
volume = {1},
number = {32},
month = {June},
issn = {2008-3068},
pages = {6--20},
numpages = {14},
keywords = {بیوفیلم سودوموناس آئروجینوزا فنانترن بیوچار لاکاز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی،غربالگری و کارایی جدایه‌های سودوموناس در تشکیل بیوفیلم بر حامل‌های آلی و معدنی و تجزیه فنانترن
%A ترکاشوند, مریم
%A لکزیان, امیر
%A فتوت, امیر
%A مهدی محمدی
%J دنیای میکروب ها
%@ 2008-3068
%D 2020

[Download]