اقتصاد و توسعه کشاورزی, دوره (34), شماره (1), سال (2020-6) , صفحات (81-96)

عنوان : ( تأثیر نوسانات نرخ ارز و سهام بر کارایی تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی )

نویسندگان: سهیل رودری , مسعود همایونی فر , مصطفی سلیمی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله نوسانات نرخ ارز و سهام از مسائل اساسی در کشورهای در حالتوسعه است. نوسانات زیاد بازارهای دارایی مختلف، موجب نااطمینانی و تغییر در بهای تمام شده محصولات بخشهای مختلف میشود. مطالعه حاضر، با بهره گیری از دادههای فصلی 1384:1-1396:4به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز و سهام در کنار چرخههای تجاری و میزان واردات در بخش کشاورزی بر کارایی تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی با استفاده از الگوی چرخشیی مارکوف پرداخته است. نتایج پژوهش نشان میدهد نوسانات کوتاهمدت ارز تأثیر معناداری بر کارایی تسهیلات ندارد امیا نوسیانات بلندمیدت فن فیار از رژیم کارایی، تأثیر منفی و معنادار دارد و این اثرگذاری در رژیم بالای کارایی بزرگتر میباشد. همچنین نوسانات شیاخ سیهام تنهیا در بلندمیدت و در شرایط رژیم بالای کارایی تأثیر مثبت و معنادار دارد و در رژیم و سطح پایین کارایی، افزایش شاخ سهام بدلیل سهم اندک فن در تأمین مالی، توانایی بهبود کارایی تسهیلات راندارد. چرخههای تجاری نیز فار از رژیم کارایی تاثیر منفی و معنادار دارد. میزان واردات محصولات کشیاورزی نییز در رژییم بالای کارایی تأثیر منفی و معنادار دارد. در شرایطی که تسهیلات اعطایی بتوانند درفمد و اشتغال بالایی را برای بخش کشیاورزی ایجیاد نماینید، واردات میتواند از طریق محدود ساختن تقاضای محصولات کشاورزی داخلی، زمینه را برای کاهش درفمد و متعاقبا کیاهش اشیتغال ایین بخیش فیراهم فورد. بنابراین، بایستی مدیریت ارز و بازار سهام با توجه به دوره زمانی نوسانات و همچنین سطح و رژیم کارایی تسهیلات بخش کشیاورزی ویورت پیذ یرد و مدیریت واردات محصولات کشاورزی در کشور نیز بایستی با توجه به رژیم کارایی تسهیلات ارائه شده وورت پذیرد تا شبکه بانکی نیز فسییب کم تیری ببیند.

کلمات کلیدی

, شاخص سهام, کارایی تسهیلات بخش کشاورزی, مارکوف سویچینگ, نرخ ارز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080751,
author = {رودری, سهیل and همایونی فر, مسعود and سلیمی فر, مصطفی},
title = {تأثیر نوسانات نرخ ارز و سهام بر کارایی تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی},
journal = {اقتصاد و توسعه کشاورزی},
year = {2020},
volume = {34},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4722},
pages = {81--96},
numpages = {15},
keywords = {شاخص سهام، کارایی تسهیلات بخش کشاورزی، مارکوف سویچینگ،نرخ ارز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر نوسانات نرخ ارز و سهام بر کارایی تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی
%A رودری, سهیل
%A همایونی فر, مسعود
%A سلیمی فر, مصطفی
%J اقتصاد و توسعه کشاورزی
%@ 2008-4722
%D 2020

[Download]