سیاست جهانی, دوره (9), شماره (1), سال (2020-6) , صفحات (51-78)

عنوان : ( هستی شناسی امنیتی – توسعه محور گرایش نوردیک در سیاست خارجی سوئد )

نویسندگان: آرش بیداله خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقۀ نوردیک از منظر جغرافیای امنیتی محیط اسکاندیناوی و منطقۀ شمال اروپا را شامل می شود. در چشم انداز سیاسی و توسعه ای، اتحادیه نوردیک شامل کشورهای شمالی اروپا از جمله سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند و ایسلند می باشد. اداراک نوردیکی بودن (شمالی بودن) مفاهیم و ساخت بندی های امنیتی- توسعه ای را بر ساختار سیاستگذاری داخلی و خارجی کشورهای داخل این منطقه بار می کند. پژوهش حاضر با تاکید بر شناسایی و ادراک این منطقه، نقش آن را در سیاست خارجی سوئد بررسی می کند. فرض اساسی پژوهش حاضر این است که ادراک محیطی و امنیتی نوردیک – شمالی بودن توسط نخبگان سوئدی، ویژگی ها و روندهای خاصی را در سیاست خارجی سوئد بوجود آورده است که جهت گیری و رویه های سیاست خارجی این کشور را در دوران جدید تغییر داده است و با توجه به نقش رهبری سوئد در این منطقه این کشور سعی کرده است این ویژگی ها را به دولت های دیگر این منطقه نیز تسری دهد و این تسری باعث شکل گیری محیط امنیتی جدیدی بر مبنای گرایش نوردیک گرایی در سیاست خارجی سوئد و کشورهای منطقۀ نوردیک شده است. تاکید گسترده بر بی طرفی منطقۀ نوردیک، بین المللی بودن، توسعه و همکاری منطقه ای به جای همکاری صرف با اتحادیه اروپا، ساخت بندی امنیتی- نظامی مسالمت جویانه در ظرف محیط اروپا و محور بودن توسعه همگانی از جمله روندهایی است که سیاست خارجی نوردیک محور سوئد را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, نوردیک, سوئد, سیاست خارجی, امنیت, توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080766,
author = {بیداله خانی, آرش},
title = {هستی شناسی امنیتی – توسعه محور گرایش نوردیک در سیاست خارجی سوئد},
journal = {سیاست جهانی},
year = {2020},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {2383-0123},
pages = {51--78},
numpages = {27},
keywords = {نوردیک، سوئد، سیاست خارجی، امنیت، توسعه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هستی شناسی امنیتی – توسعه محور گرایش نوردیک در سیاست خارجی سوئد
%A بیداله خانی, آرش
%J سیاست جهانی
%@ 2383-0123
%D 2020

[Download]