دانشکده پزشکی مشهد, دوره (62), سال (2020-1) , صفحات (833-849)

عنوان : ( بررسی نقش طرح واره ناسازگار، صفات شخصیت در پیش بینی الگوی ارتباطی دانشجویان با میانجی‌گری کمال‌گرایی )

نویسندگان: نسرین سادات هاشمی گلستان , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , مجید معینی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش طرح واره ناسازگار، صفات شخصیت در پیش بینی الگوی ارتباطی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد با میانجی گری کمال گرایی بود. روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است که دادههای آن به صورت میدانی جمعآوری شد. با توجه به جامعه مورد پژوهش که شامل 18111نفر دانشجوی در حال تحصیل بود، نمونهگیری با استفاده از روش در دسترس و با اقتباس از فرمول کوکران و جدول مورگان 378نفر تعیین گردید و کلیه شرکتکنندگان در این پژوهش، پرسشنامهها را تکمیل کردند. نتایج: یافتهها بیانگر آن بود که طرحوارههای ناسازگار هم با الگوی ارتباطی دانشجویان و هم با کمالگرایی رابطه معنی داری دارد. همچنین صفات شخصیت نیز با الگوی ارتباطی دانشجویان و هم با کمالگرایی رابطه دارد. بعلاوه، کمالگرایی، میان طرحوارههای ناسازگار و صفات شخصیت با الگوی ارتباطی دانشجویان، میانجیگری میکند. بهعبارتدیگر، طرحوارههای ناسازگار و صفات شخصیت میتوانند با میانجیگری کمالگرایی، الگوی ارتباطی دانشجویان را پیشبینی کنند( .) p>1/11 نتیجه گیری: نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مؤلفههای روانشناختی نظیر: طرحوارههای ناسازگار و صفات شخصیت و کمالگرایی در پیشبینی الگوی ارتباطی دانشجویان مؤثر است. بنابراین با بهبود محیط اولیه کودک و سبک تربیتی مناسب میتوان الگوی ارتباطی را بهبود بخشید.

کلمات کلیدی

, طرح واره ناسازگار, صفات شخصیت, الگوی ارتباطی, کمالگرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080772,
author = {هاشمی گلستان, نسرین سادات and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and معینی زاده, مجید},
title = {بررسی نقش طرح واره ناسازگار، صفات شخصیت در پیش بینی الگوی ارتباطی دانشجویان با میانجی‌گری کمال‌گرایی},
journal = {دانشکده پزشکی مشهد},
year = {2020},
volume = {62},
month = {January},
issn = {1735-4013},
pages = {833--849},
numpages = {16},
keywords = {طرح واره ناسازگار، صفات شخصیت، الگوی ارتباطی، کمالگرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش طرح واره ناسازگار، صفات شخصیت در پیش بینی الگوی ارتباطی دانشجویان با میانجی‌گری کمال‌گرایی
%A هاشمی گلستان, نسرین سادات
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A معینی زاده, مجید
%J دانشکده پزشکی مشهد
%@ 1735-4013
%D 2020

[Download]