دولت پژوهی, دوره (5), شماره (20), سال (2020-2) , صفحات (37-69)

عنوان : ( برندینگ و تصویرسازی ملت در کرۀ جنوبی؛ هالیو و کرۀ جهانی )

نویسندگان: آرش بیداله خانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزش، اعتبار، حیثیت، قدرت نرم، مزیت، سود و ... از الصاقات نام و تصویر مثبت یک کشور است. امروزه ارزش برند و تصویر ادراکی ملت و کشور، حکم طلای نامرئی را دارد. رقابت شهروندان و مردم عادی دنیا، برای دسترسی به نام و گذرنامه یک کشور معتبر، این مسئله را به خوبی نشان می‌دهد. کره جنوبی از جمله کشورهایی است کهادراک بصری آن در دنیای امروز، جذابیت و ارزشمندی را به همراه دارد. بر همین اساس این مقاله با تشریح و مفهوم‌شناسی حوزۀ برندینگ ملت، به بررسی چگونگی ساخت‌بندی تصویرسازی ملی در کره جنوبی بر مبنای گسترش موج فرهنگ کره‌ای (هالیو)، می‌پردازد. بر همین اساس پرسش اساسی این پژوهش این است که مهمترین عامل موفقیت پروژه تصویرسازی و ساخت برندینگ ملت کره چه بوده است؟ این نوشتار با مفهوم‌شناسی برندینگ ملت و تصویرسازی ملی و در پاسخ به پرسش پژوهش، مهمترین مولفۀ موفقیت کره جنوبی را در زمینۀ برندینگ و تصویرسازی ملت و مدیریت شهرت بین‌المللی، نهادسازی راهبردی می‌داند و بر همین اساس به توضیح برخی از مهمترین نهادهای سیاستگذاری در رابطه با برندینگ و تصویرسازی ملی کره جنوبی می‌پردازد.

کلمات کلیدی

, کره جنوبی, برندینگ, تصویر, نهاد, فرهنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080774,
author = {بیداله خانی, آرش},
title = {برندینگ و تصویرسازی ملت در کرۀ جنوبی؛ هالیو و کرۀ جهانی},
journal = {دولت پژوهی},
year = {2020},
volume = {5},
number = {20},
month = {February},
issn = {2476-6828},
pages = {37--69},
numpages = {32},
keywords = {کره جنوبی، برندینگ، تصویر، نهاد، فرهنگ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برندینگ و تصویرسازی ملت در کرۀ جنوبی؛ هالیو و کرۀ جهانی
%A بیداله خانی, آرش
%J دولت پژوهی
%@ 2476-6828
%D 2020

[Download]