آبیاری و زهکشی ایران, دوره (14), شماره (3), سال (2020-9) , صفحات (1091-1105)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی تأثیر چرخه‌های متوالی تر و خشک شدن بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک‌های ریزدانه )

نویسندگان: افشین طالب العلم , سعیدرضا خداشناس , علی اخترپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر فرایند تر و خشک شدن متوالی بر پارامترهای مکانیکی خاک از جمله مسائل مهمی است که باید در انتخاب منبع قرضه خاک ریزدانه مورد توجه قرار گیرد. این مهم، در بسیاری از سازه‌ها از جمله هسته سدهای خاکی، خاک بستر کانال‌های آبیاری و زیرسازی جاده‌‌ها از اهمیت بالائی برخوردار است. در این تحقیق تأثیرات تر و خشک شدن متوالی خاک رس بر مشخصه‌های فیزیکی و مکانیکی خاک مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار گرفت. آزمایش‌های برش تک محوری، برش سه محوری، برش مستقیم، پتانسیل تورم، هدایت هیدرولیکی و صفحات فشاری بر روی نمونه خاک رس صورت گرفت و طی شش مرحله تر و خشک شدن متوالی، نمونه، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که چرخه‌های تر و خشک شدن متوالی باعث بوجود آمدن تغییرات عمده‌ای در مشخصه‌های فیزیکی و مکانیکی خاک‌ها می‌شود به گونه‌ای که پس از شش چرخه تر و خشک شدن، مقاومت فشاری نمونه‌ها 32 درصد کاهش یافت. نتایج آزمایش‌ها برش مستقیم و سه محوری نیز نشان دادند که اعمال 6 چرخه تر و خشک شدن باعث می‌شود چسبندگی خاک حدود 40 درصد کاهش پیدا کند اما تأثیر زیادی بر زاویه اصطکاک داخلی خاک ندارد. آزمایش هدایت هیدرولیکی نشان داد که نفوذپذیری خاک نیز پس از تر و خشک شدن حدود 9/1 برابر افزایش می‌یابد. با انجام آزمایش صفحات فشاری که بیانگر رابطه میان درصد رطوبت و مکش در خاک‌های غیر اشباع است مشخص شد که با افزایش تعداد چرخه، منحنی مشخصه آب – خاک به سمت پایین تغییرمکان پیدا می‌کند و قابلیت نگهداشت آب توسط خاک کاهش می‌یابد.

کلمات کلیدی

, برش مستقیم, پتانسیل تورم, چرخه تر و خشک شدن, مقاومت تک محوری, مقاومت سه محوری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080824,
author = {طالب العلم, افشین and خداشناس, سعیدرضا and اخترپور, علی},
title = {بررسی آزمایشگاهی تأثیر چرخه‌های متوالی تر و خشک شدن بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک‌های ریزدانه},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2020},
volume = {14},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-7942},
pages = {1091--1105},
numpages = {14},
keywords = {برش مستقیم، پتانسیل تورم، چرخه تر و خشک شدن، مقاومت تک محوری، مقاومت سه محوری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی تأثیر چرخه‌های متوالی تر و خشک شدن بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی خاک‌های ریزدانه
%A طالب العلم, افشین
%A خداشناس, سعیدرضا
%A اخترپور, علی
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2020

[Download]