آبیاری و زهکشی ایران, دوره (14), شماره (3), سال (2020-9) , صفحات (867-880)

عنوان : ( تاثیر نسبت عرض کلید ورودی به خروجی و شیب کلید بر ضریب آبگذری در سرریزهای کلیدپیانویی سه سیکل با دماغه مثلثی )

نویسندگان: بیژن کمائی عباسی , سعیدرضا خداشناس , محمد حیدر نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از سرریز کلید پیانویی یک راه حل مناسب جهت افزایش ظرفیت تخلیه نسبت به سرریزهای موجود محسوب می شود. طراحی مناسب این سرریز ها، مستلزم دقت کافی در پیش بینی ظرفیت تخلیه می باشد. در این تحقیق نوع جدیدی از سرریزهای کلید پیانویی با دماغه مثلثی با شیب ها و نسبت عرض های مختلف، مورد آزمایش قرار گرفت و برای تعیین تأثیر پارامتر هندسی نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروجی سرریز، بر ضریب جریان، آزمایشات متعددی تحت شرایط هیدرولیکی مختلف بر روی سرریزهای سه سیکله با دماغه مثلثی انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش بار هیدرولیکی، ضریب جریان ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. همچنین با افزایش نسبت عرض کلید ورودی به کلید خروجی از 8/0 تا 25/1 و افزایش شیب از 2/19 تا 2/25 درصد، ضریب جریان در سرریزکلید پیانویی افزایش می یابد. از داده های بدست آمده از آزمایشات این تحقیق یک رابطه ریاضی برای تعیین ضریب آبگذری سرریز کلید پیانویی 3 سیکل بدست آمد. مقایسه با تحقیقات سایر محققین نشان داد که رابطه بدست آمده از این تحقیق خطای کمتری نسبت به روابط سایر محققین دارد. علاوه بر این سرریزهای کلیدپیانویی در مرحله هوادهی کامل به بالاترین حد از ضریب آبگذری می رسند که این در محدوده 2/0 ≥ ≤ Hd/P1/0 بوده است. همچنین مقدار ضریب آبگذری در کلیه مراحل در سرریزهای 2 سیکل نسبت به 3 سیکل بیشتر بوده است. بررسی نتایج نشان داد که نسبت 25/1Wi/Wo= و شیب2/25 درصد بیشترین مقدار ضریب جریان (592/0) را داشته است

کلمات کلیدی

سرریز کلید پیانویی. ضریب آبگذری. مدل هیدرولیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080825,
author = {کمائی عباسی, بیژن and خداشناس, سعیدرضا and محمد حیدر نژاد},
title = {تاثیر نسبت عرض کلید ورودی به خروجی و شیب کلید بر ضریب آبگذری در سرریزهای کلیدپیانویی سه سیکل با دماغه مثلثی},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2020},
volume = {14},
number = {3},
month = {September},
issn = {2008-7942},
pages = {867--880},
numpages = {13},
keywords = {سرریز کلید پیانویی. ضریب آبگذری. مدل هیدرولیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر نسبت عرض کلید ورودی به خروجی و شیب کلید بر ضریب آبگذری در سرریزهای کلیدپیانویی سه سیکل با دماغه مثلثی
%A کمائی عباسی, بیژن
%A خداشناس, سعیدرضا
%A محمد حیدر نژاد
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2020

[Download]