ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران , 2019-03-11

عنوان : ( تعیین اثربخشی شفقت درمانی بر سبکهای فرزندپروری مادران )

نویسندگان: پریشاد شمس زاده , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر ، تعیین اثر بخشی شفقت درمانی بر سبک های فرزندپروری مادران بود.جامعه آماری پژوهش حاضر ، شامل مادران شاغل کودکان در پیش دبستانی و مهد کودک فرشته در ناحیه 4 مشهد در سال تحصیلی 97-1396 که حدود 150 نفر بودند می باشد. برای تعیین حجم نمونه از بین نواحی هفتگانه شهر مشهد ، ناحیه 4 به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس از بین مهدکودک و پیش دبستانی های موجود در ناحیه 4 ، مهدکودک و پیش دبستانی فرشته به صورت تصادفی انتخاب گردید. از جامعه آماری مذکور با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و هدفمند و با عنایت به معیارهای ورود و خروج تعداد 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی، 15 نفر در گروه کنترل و 15 نفر در گروه آزمایش قرار گرفتند و گروه دوم تحت آموزش روان درمانی با رویکرد شفقت درمانی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سبک های فرزندپروری رابینسون و همکاران (1995) بود. پس از اجرای شفقت درمانی ، داده های جمع آوری شده در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین سبک های فرزندپروری، در گروه های آزمایش و کنترل وجود دارد. به عبارتی شفقت درمانی بر سبک های فرزندپروری تاثیر مثبت معنی دار دارد. در نهایت یافته های پژوهش نشان داد شفقت درمانی باعث بهبود سبک های فرزندپروری مادران شاغل شد.بنابراین تلاش در جهت آموزش مادران شاغل باعث بهبود سبک فرزندپروری آنان در طول زندگی می گردد. کلمات کلیدی:شفقت درمانی ، سبک های فرزندپروری ، مادران شاغل

کلمات کلیدی

, شفقت درمانی, سبکهای فرزندپروری, مادران شاغل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080829,
author = {پریشاد شمس زاده and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {تعیین اثربخشی شفقت درمانی بر سبکهای فرزندپروری مادران},
booktitle = {ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شفقت درمانی، سبکهای فرزندپروری، مادران شاغل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین اثربخشی شفقت درمانی بر سبکهای فرزندپروری مادران
%A پریشاد شمس زاده
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران
%D 2019

[Download]