اولین همایش ملی تغذیه و مسائل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر , 2020-07-08

عنوان : ( تاثیر کاربرد گونه های مختلف قارچ مایکوریزا بر فعالیت برخی از آنزیم‎‏های آنتی‏اکسیدانی و نشت‏الکترولیت گیاه دارویی همیشه بهار )

نویسندگان: زهرا خیری , محمد مقدم , مهدی مرادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‏منظور بررسی تاثیر انواع گونه های قارچ مایکوریزا بر فعالیت برخی از آنزیم‎‏های آنتی اکسیدانی و نشت‏الکترولیت گیاه دارویی همیشه بهار تحقیقی گلدانی بر پایه طرح کاملا تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1397 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 9 گونه قارچ مایکوریزا و تیمار بدون تلقیح بودند. صفات مورد مطالعه شامل آنزیم‏های آنتی‏اکسیدانی (گایاکول‏پراکسیداز، پلی‏فنل اکسیداز و سوپراکسید‏‏‏دیسموتاز)، محتوای پروتئین و نشت‏الکترولیت بودند. نتایج نشان داد که بیشترین فعالیت آنزیم گایاکول‏پراکسیداز در تیمار بدون تلقیح قارچ مشاهده شد و کاربرد تمامی قارچ‏ها سبب کاهش فعالیت این آنزیم شد. قارچ G. versiform سبب شد تا بیشترین فعالیت آنزیم پلی‏فنل‏اکسیداز حاصل شود و بیشترین میزان فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز در تیمار کاربرد قارچ G. mosseae مشاهده شد. بیشترین محتوای پروتئین گیاه در کاربرد قارچ G. clarodium دیده شد و کمترین مقدار آن در کاربرد قارچ G. versiform بدست آمد. نشت‏الکترولیت در تیمار بدون تلقیح دارای بیشترین مقدار بود و از میان قارچ‏های مورد استفاده در این تحقیق تنها قارچG. mosseeae توانست این صفت را کاهش دهد. با توجه به ‏نتایج این تحقیق به‏نظر می‏رسد از بین نه گونه قارچ مایکوریزای مورد استفاده، قارچ G. mosseae دارای بیشترین اثر مثبت بر بهبود شاخص های فیزیولوژیکی گیاه از نظر افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانتی در شرایط تنش می باشد و کاربرد آن پیشنهاد می‏گردد.

کلمات کلیدی

, پروتئین, آنزیم, گلوموس موسه‏آ, نشت‏الکترولیت, ورسیفرم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080833,
author = {خیری, زهرا and مقدم, محمد and مهدی مرادی},
title = {تاثیر کاربرد گونه های مختلف قارچ مایکوریزا بر فعالیت برخی از آنزیم‎‏های آنتی‏اکسیدانی و نشت‏الکترولیت گیاه دارویی همیشه بهار},
booktitle = {اولین همایش ملی تغذیه و مسائل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر},
year = {2020},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {پروتئین، آنزیم، گلوموس موسه‏آ، نشت‏الکترولیت،ورسیفرم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کاربرد گونه های مختلف قارچ مایکوریزا بر فعالیت برخی از آنزیم‎‏های آنتی‏اکسیدانی و نشت‏الکترولیت گیاه دارویی همیشه بهار
%A خیری, زهرا
%A مقدم, محمد
%A مهدی مرادی
%J اولین همایش ملی تغذیه و مسائل زیست محیطی گیاهان دارویی و معطر
%D 2020

[Download]