فرآیند و کارکرد گیاهی, دوره (8), شماره (33), سال (2020-1) , صفحات (399-411)

عنوان : ( تاثیر محلول پاشی پوترسین بر زیست توده، محتوای نسبی آب برگ و میزان عناصر معدنی ریحان ((Ocimum basilicum L. cv. Genove تحت تنش شوری )

نویسندگان: سارا فرسرائی , لیلا مهدی زاده شاندیز , محمد مقدم , حسن ابراهیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر محلول پاشی پوترسین بر برخی خصوصیات رشدی و میزان عناصر غذایی ریحان رقم ژنو (Ocimum basilicum L. cv. Genove) تحت تنش شوری، آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1396 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 4 سطح شوری آب آبیاری (0 ، 40، 80 و 120 میلی‏مولار کلرید سدیم) و 3 سطح محلول پاشی پوترسین (0، 1 و 2 میلی‏مولار) در 3 تکرار بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر متقابل شوری و پوترسین بر همه صفات مورد مطالعه معنی دار شد. مقایسه میانگین داده‏ها نشان داد که بیشترین وزن خشک اندام هوایی (03/4 گرم)، محتوای نسبی آب برگ (2/72 درصد)، فسفر (5/1 درصد)، پتاسیم (7/1 درصد)، روی (3/22 میلی گرم در کیلوگرم)، کلسیم (31/1 درصد)، منیزیم (53/0 درصد) و منگنز (05/89 میلی گرم در کیلوگرم) در تیمار بدون شوری و محلول پاشی 2 میلی‏مولار پوترسین مشاهده شد. در حالی‏که بیشترین میزان سدیم (9/0 درصد) در تیمار شوری 120 میلی مولار و بدون محلول پاشی پوترسین مشاهده شد و پوترسین 2 میلی‏مولار آن را کاهش داد. در شرایط تنش شوری، پوترسین جذب عناصر معدنی را در گیاه بهبود بخشید و موجب افزایش وزن تر و خشک اندام هوایی و محتوای نسبی آب برگ ریحان گردید؛ اما در اغلب صفات تفاوت معنی داری بین دو غلظت پوترسین مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, پتاسیم, سدیم, نیتروژن, وزن تر و خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080835,
author = {فرسرائی, سارا and مهدی زاده شاندیز, لیلا and مقدم, محمد and حسن ابراهیمی},
title = {تاثیر محلول پاشی پوترسین بر زیست توده، محتوای نسبی آب برگ و میزان عناصر معدنی ریحان ((Ocimum basilicum L. cv. Genove تحت تنش شوری},
journal = {فرآیند و کارکرد گیاهی},
year = {2020},
volume = {8},
number = {33},
month = {January},
issn = {۲۳۲۲-۲۷۲۷},
pages = {399--411},
numpages = {12},
keywords = {پتاسیم، سدیم، نیتروژن، وزن تر و خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر محلول پاشی پوترسین بر زیست توده، محتوای نسبی آب برگ و میزان عناصر معدنی ریحان ((Ocimum basilicum L. cv. Genove تحت تنش شوری
%A فرسرائی, سارا
%A مهدی زاده شاندیز, لیلا
%A مقدم, محمد
%A حسن ابراهیمی
%J فرآیند و کارکرد گیاهی
%@ ۲۳۲۲-۲۷۲۷
%D 2020

[Download]