تربیت اسلامی, Volume (16), No (33), Year (2020-9) , Pages (7-31)

Title : ( پیش‌بینی ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی مورد تأکید اسلام مبتنی بر رفاه ذهنی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و دلالت‌های تربیت اقتصادی آن )

Authors: Vahid Arshadi , azadeh zafarmand , zahra khodadoust , zahra shirzad ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

توانمندسازی انسان‌ها برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و منابع محدود، در جهت ثروت‌آفرینی و دستیابی به تأمین رفاه اقتصادی فردی و اجتماعی از ضرورت‌های توجه به تربیت اقتصادی با هدف دستیابی به توسعه و پیشرفت پایدار اقتصادی است. این امکان وجود دارد که تربیت اقتصادی منجر به رفاه عینی شود امّا احساس رضایتمندی از زندگی حاصل نشده و مخاطب تربیت اقتصادی، همزمان با رفاه عینی، احساس رفاه و رضایتمندی نکند. بنابراین توجه نظام آموزشی و پرورشی به تقویت رفاه ذهنی نیز برای پیشرفت اقتصادی ضرورت پیدا می‌کند. پژوهش حاضر به دنبال تبیین این موضوع است که نهادینه کردن ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی مورد تأکید اسلام در کنار تربیت اقتصادی، ظرفیت این را دارد که علاوه بر تأمین رفاه عینی، منجر به افزایش رفاه ذهنی شود. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و مشارکت 451 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد، روابط بین ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی صبر، خلاقیت، اعتماد به نفس، عزت نفس و ریسک‌پذیری با رفاه ذهنی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد ارتباط مستقیم معنی‌دار، میان متغیرهای مذکور با رفاه ذهنی وجود دارد؛ همچنین بر مبنای تحلیل رگرسیونی، اعتماد به نفس، صبر و عزت نفس به طور معناداری می‌توانند رفاه ذهنی را پیش‌بینی ‌کنند. بنابر یافته‌های مذکور، پیشنهاد می‌شود با هدف دستیابی نسل آینده به جامعه‌ی توسعه یافته، در کنار برنامه‌ریزی درسی آشکار و پنهان تربیت اقتصادی، از طریق فعالیت‌های یادگیری و ابزارهای آموزشی، ویژگی‌های مؤثر معنادار بر رفاه ذهنی تقویت شود.

Keywords

رفاه ذهنی؛ صبر؛ عزت نفس؛ اعتماد به نفس؛ ریسک‌پذیری؛ خلاقیت؛ تربیت اقتصادی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080837,
author = {Arshadi, Vahid and آزاده ظفرمند and Khodadoust, Zahra and زهرا شیرزاد},
title = {پیش‌بینی ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی مورد تأکید اسلام مبتنی بر رفاه ذهنی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و دلالت‌های تربیت اقتصادی آن},
journal = {تربیت اسلامی},
year = {2020},
volume = {16},
number = {33},
month = {September},
issn = {1735-4536},
pages = {7--31},
numpages = {24},
keywords = {رفاه ذهنی؛ صبر؛ عزت نفس؛ اعتماد به نفس؛ ریسک‌پذیری؛ خلاقیت؛ تربیت اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌بینی ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی مورد تأکید اسلام مبتنی بر رفاه ذهنی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و دلالت‌های تربیت اقتصادی آن
%A Arshadi, Vahid
%A آزاده ظفرمند
%A Khodadoust, Zahra
%A زهرا شیرزاد
%J تربیت اسلامی
%@ 1735-4536
%D 2020

[Download]