آفاق امنیت, دوره (13), شماره (46), سال (2020-6) , صفحات (157-182)

عنوان : ( رویکرد امنیتی ـ ساختاری به ارتباط مسئلۀ زبان فارسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ساختار و مؤلفه‌های امنیتی کردن زبان فارسی در دورۀ معاصر )

نویسندگان: آرش بیداله خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان و بستر تاریخی و فرهنگی رشد آن از مبانی اساسی امنیت ملی در کشورهای با سابقۀ تاریخی می­باشد. انسجام ملی و گسترش قدرت منطقه­ای و بین­المللی یک کشور بدون ساختار هویتی و زبانی منسجم بدون شک به شکست می­انجامد. از مبانی تأثیر­گذار قدرت فرهنگی هر کشور گسترش حیطۀ فرهنگی زبان آن به بیرون از مرزهای جغرافیایی­اش می­باشد. فرهنگ ایران با قدمتی چند هزار ساله و هویت ملی ـ تاریخی­اش بر مبنای زبان فارسی، می­تواند از عناصر تأثیر­گذار نفوذ منطقه­ای و سیاسی باشد. پژوهش حاضر ارتباطی چند‌وجهی بین زبان رسمی جمهوری اسلامی و امنیت ملی برقرار می­کند و زبان فارسی را بخشی از حوزۀ امنیت ملی ایران می­داند که به مرور زمان به­خصوص در چهار دهۀ بعد از انقلاب اسلامی، سیاسی ـ امنیتی شده است. بر همین اساس این مقاله بر مبنای مناسبات امنیتی مکتب کپنهاگ و با روشی کیفی ـ تحلیلی، زبان فارسی را در وجه ساختاری، زبانی می­داند که مخالفان و دشمنان تمامیت ارضی ایران آن را امنیتی کرده­اند و بر همین اساس به تحلیل امنیتی شدن زبان فارسی بر مبنای این نظریه می­پردازد. خروجی پژوهش، تأکید بر فراگیر شدن زبان فارسی از طریق بسط نفوذ فرهنگی و اقتصادی ایران در کوتاه مدت و سپس ارتباط گستردۀ این زبان به مسئلۀ امنیت ملی و بازگشت آن به حوزۀ موضوعی عادی و عمومی در حوزۀ امنیتی می­باشد.

کلمات کلیدی

, فارسی, زبان, امنیت ملی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080847,
author = {بیداله خانی, آرش},
title = {رویکرد امنیتی ـ ساختاری به ارتباط مسئلۀ زبان فارسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ساختار و مؤلفه‌های امنیتی کردن زبان فارسی در دورۀ معاصر},
journal = {آفاق امنیت},
year = {2020},
volume = {13},
number = {46},
month = {June},
issn = {2538-1857},
pages = {157--182},
numpages = {25},
keywords = {فارسی، زبان، امنیت ملی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رویکرد امنیتی ـ ساختاری به ارتباط مسئلۀ زبان فارسی و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر ساختار و مؤلفه‌های امنیتی کردن زبان فارسی در دورۀ معاصر
%A بیداله خانی, آرش
%J آفاق امنیت
%@ 2538-1857
%D 2020

[Download]