تحقیقات آب و خاک ایران, سال (2020-1)

عنوان : ( اثر تغییر اقلیم بر رواناب و رسوب حوضه با استفاده از مدل‌های SWAT و WEPP (مطالعه موردی: حوضه دهبار) )

نویسندگان: حامد حیدری , محمد موسوی بایگی , کاظم اسماعیلی , علی گل کاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر اقلیم یکی از مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر چرخه هیدرولوژیک می­باشد. پژوهش حاضر تاثیر پدیده تغییر اقلیم را بر رواناب و رسوب حوضه آبخیز دهبار واقع در خراسان رضوی برای 30 سال آینده و با کمک مدل آماری LARS-WG و ابزار ارزیابی آب و خاک SWAT و مدل پیش­بینی فرسایش آبی WEPP مورد ارزیابی قرار می­دهد. ابتدا به منظور تولید داده­های هواشناسی دوره آتی در حوضه، مدل LARS-WG مورد واسنجی قرار گرفت و سپس از مدل HadGEM2 و سه سناریو RCP8.5، RCP4.5 و RCP2.6 برای ریز مقیاس­سازی داده­های هواشناسی برای دوره 2050-2020 استفاده شد. نتایج مدل LARS-WG حاکی از کاهش بارندگی و افزایش دما در افق 2050 می­باشد. نتایج مدل SWAT نیز تغییرات رواناب را برای سناریوهای RCP8.5، RCP4.5 و RCP2.6 به ترتیب 16/22-، 93/17- و 34/17- درصد و تغییرات رسوب را به ترتیب 4/4- ، 4/9+ و 2/3+ درصد نسبت به دوره پایه نشان می­دهد. در مدل WEPP با انتخاب روش دامنه و استفاده از نتایج ریز­مقیاس­شده مدل گردش عمومی جو تحت سناریوهای RCP8.5، RCP4.5 و RCP2.6، تغییرات رسوب به ترتیب 4/6- ، 6/12+ و 8/4+ نسبت به دوره پایه برآورد شد.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم LARS, WG رسوب رواناب HadGEM2
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080859,
author = {حیدری, حامد and موسوی بایگی, محمد and اسماعیلی, کاظم and گل کاریان, علی},
title = {اثر تغییر اقلیم بر رواناب و رسوب حوضه با استفاده از مدل‌های SWAT و WEPP (مطالعه موردی: حوضه دهبار)},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2020},
month = {January},
issn = {2008-479X},
keywords = {تغییر اقلیم LARS-WG رسوب رواناب HadGEM2},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تغییر اقلیم بر رواناب و رسوب حوضه با استفاده از مدل‌های SWAT و WEPP (مطالعه موردی: حوضه دهبار)
%A حیدری, حامد
%A موسوی بایگی, محمد
%A اسماعیلی, کاظم
%A گل کاریان, علی
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2020

[Download]