تفکر سیستمی در عمل , 2019-12-11

عنوان : ( مروری بر رویکرد تفکر سیستمی در طراحی سامانههای اطلاعاتی سازمانها )

نویسندگان: روح اله باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تفکر سیستمی بر خلاف برخی از جنبشهای فکری که در یک رشتهی علمی و در محدودهی معینی پدید آمده اند در خارج از محدودهی یک علم خاص و مشخص به وجود آمده به صورت علمی بینرشتها ی توسعه پیدا کردهاست. تفکر سیستمی بیشتر نگرش یکپارچ هی سازمانی تاثیر د اشته است. تفکر سیستمی بیشتر از آنکه نگاهی تجزیهمدارانه بر پدیدهها داشته باشد نگاهی ترکیب گرایانه به پدیدهها دارد به همین خاطر به محلی برای تلاقی علوم مختلف در حوزه مدیریت سیستمی تبدیل شده است. به خاطر همین نگاه ترکیبگرایانه توانسته است کاربردهای بسیاری در مهندسی طراحی سامانههای اطلاعاتی و نرمافزار ی سازمانها داشته باشد. به دلیل رشد بیش از پیش تفکر سیستمی و افزایش کاربرد علوم سیستمی در حوزه های متنوع، روشهای توسعه سامانههای اطلاعاتی به صورت روزافزونی رشد داشته اسات. امروزه با توجه به پیچیدگی و بزرگی سامانهها، نمیتوان بدون کمک روشی مناسب به آنالیز، طراحی و اجرای سیستمهای بزرگ، پیچیده و کارآمد امیدوار بود. چرخه عمر طراحی و پیادهسازی سامانههای اطلاعاتی، فرآیندی است که در آن طراحان، مدیران پروژهها، توسعهدهندگان، کدنویسان، سطوح مختلف مدیران و کارشناسان یک سازمان در کنار هم سامانههای اطلاعاتی را توسعه داده و تولید میکنند. در این مقاله تلاش بر آن شده تا مروری بر انواع طراحی سامانههای اطلاعاتی با رویکرد تفکر سیستمی ارایه شود نتایج حاصل از این مرور به این صورت است که رو شهای طراحی ساختاریافته، شیگرا و نمونهسازی بیشترین نزدیکی را به رویکرد تفکر سیستمی در طراحی سامانههای اطلاعاتی دارند.

کلمات کلیدی

, تفکر سیستمی, سامانههای اطلاعاتی, چرخه عمر طراحی سامانههای اطلاعاتی, سامانههای آنلاین پردازش تراکنش, سامان ههای اطلاعات مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1080866,
author = {باقری, روح اله},
title = {مروری بر رویکرد تفکر سیستمی در طراحی سامانههای اطلاعاتی سازمانها},
booktitle = {تفکر سیستمی در عمل},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {تفکر سیستمی، سامانههای اطلاعاتی، چرخه عمر طراحی سامانههای اطلاعاتی، سامانههای آنلاین پردازش تراکنش، سامان ههای اطلاعات مدیریت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر رویکرد تفکر سیستمی در طراحی سامانههای اطلاعاتی سازمانها
%A باقری, روح اله
%J تفکر سیستمی در عمل
%D 2019

[Download]