اخلاق در علوم و فناوری, دوره (15), شماره (1), سال (2020-6) , صفحات (158-162)

عنوان : ( تاملی بر رفتارهای غیراخلاقی سازمانیار )

نویسندگان: زهرا حسینی , سعید مرتضوی , فریبرز رحیم نیا , شمس الدین ناظمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه: ایلب سازمانهای امروزی شاهد ویوع انواع رفتارهای ی راخلای ها انگ زههای مختلف هلتند. این پژوهش هم شناسای آن دستم از رفتارهای ی راخلای م پردازد کم ها یصد کمگ هم سازمان و یا اعضای آن صورت م گ رد. روش: رویکرد پژوهش، ک ف و استراتژی تحق د، روایتپژوه است. جامعم پژوهش را مدیران م ان ادارات دولت استان خراسان رضوی تشک ل داد و چهارده نفر از مدیران دستگاههای مختلف هم روش ی راحتمال هدفمند انتخا شدند. روش گردآوری دادهها مبتن هر مصاحبم هود و از روش تحل ل مضمون هرای ن ل هم یافتمها استفاده شد. یافتهها: نتایج نشان داد در هفت حوزه شامل \\\"هودجم و اعتبارات\\\"، \\\"تنظ م یراردادها و کارمزدها\\\"، \\\"کلب و حفظ وجهم\\\"، \\\"اطلاعرسان و گزارشده \\\"، \\\"حقوق و مزایا\\\"، \\\"ترف ع و ارتقاء\\\"، و \\\"ارزیاه عملکرد\\\"، رفتارهای ی راخلای سازمانیار رخ م دهد. نتیجهگیری: در سازمانهای دولت انواع از رفتارهای ی راخلای ها هدف تام ن منافع سازمان یا اعضای آن صورت م گ رد کم م تواند در هلندمدت هزینمهای را هر سازمان تحم ل کند.

کلمات کلیدی

, رفتار غیراخلاقی سازمان یار, تحلیل مضمون, مدیران میانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080886,
author = {حسینی, زهرا and مرتضوی, سعید and رحیم نیا , فریبرز and ناظمی, شمس الدین},
title = {تاملی بر رفتارهای غیراخلاقی سازمانیار},
journal = {اخلاق در علوم و فناوری},
year = {2020},
volume = {15},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-7634},
pages = {158--162},
numpages = {4},
keywords = {رفتار غیراخلاقی سازمان یار، تحلیل مضمون، مدیران میانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاملی بر رفتارهای غیراخلاقی سازمانیار
%A حسینی, زهرا
%A مرتضوی, سعید
%A رحیم نیا , فریبرز
%A ناظمی, شمس الدین
%J اخلاق در علوم و فناوری
%@ 2251-7634
%D 2020

[Download]