پیشرفت های حسابداری, دوره (11), شماره (3), سال (2020-8) , صفحات (1-25)

عنوان : ( بررسی نقش قراردادپذیری در سیستم ارزیابی عملکرد مطالعه موردی: شهرداری مشهد )

نویسندگان: رقیه محمودی یکه باغی , محمدحسین ودیعی , محمدعلی باقرپور ولاشانی , مهدی جباری نوقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قراردادپذیری، ارزیابی عملکرد،شهرداری مشهد

کلمات کلیدی

, قراردادپذیری, ارزیابی عملکرد, شهرداری مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080918,
author = {محمودی یکه باغی, رقیه and ودیعی , محمدحسین and باقرپور ولاشانی, محمدعلی and جباری نوقابی, مهدی},
title = {بررسی نقش قراردادپذیری در سیستم ارزیابی عملکرد مطالعه موردی: شهرداری مشهد},
journal = {پیشرفت های حسابداری},
year = {2020},
volume = {11},
number = {3},
month = {August},
issn = {2008-9988},
pages = {1--25},
numpages = {24},
keywords = {قراردادپذیری، ارزیابی عملکرد،شهرداری مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش قراردادپذیری در سیستم ارزیابی عملکرد مطالعه موردی: شهرداری مشهد
%A محمودی یکه باغی, رقیه
%A ودیعی , محمدحسین
%A باقرپور ولاشانی, محمدعلی
%A جباری نوقابی, مهدی
%J پیشرفت های حسابداری
%@ 2008-9988
%D 2020

[Download]