مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (50), شماره (4), سال (2021-1) , صفحات (209-218)

عنوان : ( تحلیل ایزوژئومتریک پوسته‌های با شکل آزاد و محاسبه دقیق بردار جهتی آن با استفاده از نظریه‌های کیرشهف-لاو و رایزنر-میندلین )

نویسندگان: سجاد نیکوئی دستجردی , بهروز حسنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل ایزوژئومتریک و بر اساس نظریه‌های کیرشهف-لاو و رایزنر- میندلین به تحلیل پوسته‌های با شکل آزاد پرداخته شده است. در روش ایزوژئومتریک برای مدل‌سازی دقیق هندسه مسئله و تقریب متغیرهای مجهول از توابع پایه یکسانی استفاده می‌شود. برای تعریف هندسه پوسته در هر دو نظریه از سطوح تولید شده با استفاده از تکنیک نربز استفاده شده است. در استفاده از نظریه رایزنر- میندلین، با بهره‌گیری از مفهوم نقاط مهار، بردار نرمال بر سطح میان‌پوسته به‌صورت دقیق محاسبه می‌شود. نظریه کیرشهف-لاو برای پوسته از سه درجه آزادی جابه‌جایی برای هر نقطه کنترلی و برای درجات آزاد چرخشی نیز از همان متغیرها بهره می‌جوید، پس نیازمند پیوستگی C1 است. نظریه رایزنر- میندلین از سه درجه آزادی جابه‌جایی و دو درجه آزادی چرخشی مستقل برای هر نقطه کنترلی بهره می‌جوید که با پیوستگی C0 نیاز آن تأمین می‌شود. برای بررسی دقت این روش‌ها چند مثال از پوسته‌های دارای حل تحلیلی ارائه شده و برای نشان دادن کارایی و توانایی این روش‌ها، مسئله پوسته با شکل آزاد طرح و نتایج بدست‌آمده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, تحلیل ایزوژئومتریک, پوسته‌های با شکل آزاد, نظریه کیرشهف-لاو, نظریه رایزنر- میندلین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080944,
author = {نیکوئی دستجردی, سجاد and حسنی, بهروز},
title = {تحلیل ایزوژئومتریک پوسته‌های با شکل آزاد و محاسبه دقیق بردار جهتی آن با استفاده از نظریه‌های کیرشهف-لاو و رایزنر-میندلین},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2021},
volume = {50},
number = {4},
month = {January},
issn = {2228-5148},
pages = {209--218},
numpages = {9},
keywords = {تحلیل ایزوژئومتریک، پوسته‌های با شکل آزاد، نظریه کیرشهف-لاو، نظریه رایزنر- میندلین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل ایزوژئومتریک پوسته‌های با شکل آزاد و محاسبه دقیق بردار جهتی آن با استفاده از نظریه‌های کیرشهف-لاو و رایزنر-میندلین
%A نیکوئی دستجردی, سجاد
%A حسنی, بهروز
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2021

[Download]