دانشور پزشکی, دوره (28), شماره (3), سال (2020-9) , صفحات (55-70)

عنوان : ( مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب همراه با مصرف چای سبز و بدون آن بر برخی عوامل اعقادی در زنان یاثسه غیر فعال )

نویسندگان: محبوبه لطفعلی زاده , ناهید بیژه , مهرداد فتحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب همراه با مصرف چای سبز و بدون آن بر برخی عوامل اعقادی در زنان یاثسه غیر فعال مقدمه وهدف:بیماریهای قلبی-عروقی به ویژه بیماری عروق کرونرقلب ازمهمترین علل نهـایی مرگ در زنان است .هدف ازانجام این تحقیق بررسی تأثیر هشت هفته تمـرین هـوازی در آب بـاو بدون مصرف چای سبز بر برخی عوامل انعقادی خون زنان یائسه غیرفعال بود.موادوروش:هاپژوهش حاضرازنوع نیمه تجربی است .27زن یائسه چاق وغیرفعـال بـه طـورتصادفی به سه گروه تقسیم شدند .گروه تمـرین9نفـربـامیـانگین وزن1/9±93/68کیلـوگرم(،گروه مکمل)8نفربامیانگین وزن8/10±9/76کیلوگرم (وگروه تمرین+مکمل)10نفربامیـانگین وزن1/10±73/73کیلوگرم .(برنامه تمرین هوازی به مدت8هفته،هرهفته3جلسه و هـرجلسـه45-60دقیقه باشدت55-75درصدضربان قلب بیشینه اجراشد .گـروه مکمـل بـه مـدت8هفتـه،روزانه3نوبت200میلیلیترچای سبزدریافت می کردند .قبـل و بعـداز پروتکـل تمرینـی و مکمـل دهی،نمونه خونی جمع آوری ومیزان تغییـرات سـطوح پلاسـمایی فیبرینـوژن،تعـدادپلاکت،PTوPTTاندازه گیری شد .برای تحلیل داده هـاازنـرم افـزارSPSSنسـخه16ودرسـطح معنـاداری05/0≤pاستفاده شد.:نتایج برمبنای یافته هایپژوهش،تغییرات درمتغیرهایPTو تعدادپلاکت درهیچیک ازسه گروه معنادارنبوده است)05/0>p (فیبرینوژن درهرسه گروه افـزایش یافـت کـه ایـن افـزایش تنهـادرگروه چای سبزمعناداربود .همچنین تغییرات بین گروهی دراین فاکتورمعناداربود .PTTدرهـرسه گروه کاهش یافت که این کاهش درگروه چای سبزمعناداربود.نتیجه:گیری مصرف چای سبزبه شیوه تحقیق حاضر،سبب افزایش انعقادخون می گردد .باتوجه به اهمیت هموستئاز خون ونتایج نامطلوب ناشی از به هـم خـوردن تعـادل سیسـتمهـای انعقـاد و فیبرینولیز به نظرمی رسدهرگونه مکمل دهی بایدازنظرتأثیریک هبرتعادل هموستاتیک وفعالیت سیستمهای زیرمجموعه آن دارد تحلیل گردد.

کلمات کلیدی

, تمرین هوازی در آب , چای سبز , زنان یاثسه غیر فعال, تعداد پلاکت, فیبرینوژن, PT,PTT
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080953,
author = {لطفعلی زاده, محبوبه and بیژه, ناهید and فتحی, مهرداد},
title = {مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب همراه با مصرف چای سبز و بدون آن بر برخی عوامل اعقادی در زنان یاثسه غیر فعال},
journal = {دانشور پزشکی},
year = {2020},
volume = {28},
number = {3},
month = {September},
issn = {2716-9723},
pages = {55--70},
numpages = {15},
keywords = {تمرین هوازی در آب ، چای سبز ، زنان یاثسه غیر فعال، تعداد پلاکت، فیبرینوژن،PT;PTT},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب همراه با مصرف چای سبز و بدون آن بر برخی عوامل اعقادی در زنان یاثسه غیر فعال
%A لطفعلی زاده, محبوبه
%A بیژه, ناهید
%A فتحی, مهرداد
%J دانشور پزشکی
%@ 2716-9723
%D 2020

[Download]