زیست شناسی گیاهی ایران, دوره (12), شماره (44), سال (2020-11) , صفحات (61-76)

عنوان : ( تأثیر الیسیتورهای متیل ‏جاسمونات و اسیدسالیسیلیک بر میزان تولید متابولیت‏های ثانوی و ظرفیت آنتی‏ کسیدانی گیاه کلپوره(Teucrium polium L.) در شرایط در‏شیشه‏ )

نویسندگان: ملیحه هاشمیان , علی گنجعلی , منیره چنیانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلپوره (Teucrium polium) گیاهی علفی، چندساله وحشی و دارویی متعلق به خانواده نعناعیان است که بهره‏برداری بی‌رویه انسان و چرای مفرط دام، آن را در معرض خطر انقراض قرار داده است. در این پژوهش، ریزنمونه های برگ از گیاه رشد یافته در محیط هیدروپونیک ، در محیط کشت MS حاوی تیمار مجزا و ترکیبی‏ هورمون‏های 2‌و‌4-دی کلروفنوکسی استیک اسید (2,4-D) (غلظت‏های 5/0، 1و 5/1 میلی‏گرم در لیتر) و بنزیل آمینوپورین (BAP) (غلظت‏های 5/0، 1، 5/1 و 2 میلی‏گرم در لیتر) کشت شدند.کالوس‏های منتخب دارای بیشترین درصد کالوس‏زایی (100 درصد)، تحت تأثیر تیمارهای مجزا از غلظت‏های 50 و 100 میکروگرم در لیتر الیسیتورهای متیل‏جاسمونات و اسیدسالیسیلیک قرار گرفتند و پس از پایان دوره چهل روزه، محتوای ترکیبات فنلی، فلاونوئیدی و ظرفیت آنتی‏اکسیدانی کل آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی و در سه تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که حداکثر محتوای فنل کل و ظرفیت آنتی‏اکسیدانی نمونه‏ها، در کالوس های تیمار شده با غلظت 100 میکروگرم در لیتر الیسیتور اسیدسالیسیلیک و غلظت 50 میکروگرم در لیتر الیسیتور متیل‏جاسمونات مشاهده شد. نتایج مقایسه میانگین داده‏ها نشان داد که مصرف 100 میکرو‏گرم در لیتر اسیدسالیسیلیک بر کالوس‏های رشد یافته در محیط دارای 5/1 میلی‏گرم در لیتر BAP، بیشترین تأثیر را بر محتوای فلاونوئید کل داشت. بنابر این کاربرد غلظت‏های مناسب این الیسیتور ها می توانند نقش موثری در افزایش ترکیبات موثره‏ ی دارویی گیاه کلپوره داشته باشند.

کلمات کلیدی

آنتی‏ اکسیدان اسیدسالیسیلیک الیسیتور فلاونوئید فنل کلپوره متیل‏ جاسمونات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1080968,
author = {هاشمیان, ملیحه and گنجعلی, علی and چنیانی, منیره},
title = {تأثیر الیسیتورهای متیل ‏جاسمونات و اسیدسالیسیلیک بر میزان تولید متابولیت‏های ثانوی و ظرفیت آنتی‏ کسیدانی گیاه کلپوره(Teucrium polium L.) در شرایط در‏شیشه‏},
journal = {زیست شناسی گیاهی ایران},
year = {2020},
volume = {12},
number = {44},
month = {November},
issn = {2008-8264},
pages = {61--76},
numpages = {15},
keywords = {آنتی‏ اکسیدان اسیدسالیسیلیک الیسیتور فلاونوئید فنل کلپوره متیل‏ جاسمونات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر الیسیتورهای متیل ‏جاسمونات و اسیدسالیسیلیک بر میزان تولید متابولیت‏های ثانوی و ظرفیت آنتی‏ کسیدانی گیاه کلپوره(Teucrium polium L.) در شرایط در‏شیشه‏
%A هاشمیان, ملیحه
%A گنجعلی, علی
%A چنیانی, منیره
%J زیست شناسی گیاهی ایران
%@ 2008-8264
%D 2020

[Download]