پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (11), شماره (22), سال (2020-3) , صفحات (156-184)

عنوان : ( تبیین مولفه های اقدامات رهبران در اجرای موفق برنامه های تغییر )

نویسندگان: هدا جان نثار احمدی , علی شیرازی , فریبرز رحیم نیا , علیرضا خوراکیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شکست 70 درصدی تغییرات سازمانی و لزوم سازمانهای امروزی به تغییرات روزا فزون، بسیاری از محققان را به این موضوع سوق داده است که دلایل شکست چیست و چه چیزی منجر به موفقیت تغییرات در سازمان میشود. با توجه به اینکه اقدامات و کارهایی که رهبران در اجرای تغییرات انجام میدهند، موفقیت یا شکست آن تغییر را تحت تأثیر قرار میدهد، از این رو هدف تحقیق حاضر شناسایی و ارائه مدل اقدامات رهبران اثربخش در اجرای موفق برنامههای تغییر و سنجش مدل استخراج شده می- باشد. در این راستا، تحقیق از استراتژی ترکیبی بهره گرفت. به منظور جمعآوری داد هها در بخش کیفی، از مصاحبههای نیمه ساختاریافته استفاده ش د و با استفاده از نمونهگیری گلوله برفی با 17 نفر از مدیران این صنعت دادههای لازم گردآوری و تحلیل شد. استراتژی تحلیل محتوا در این مرحله مورد استفاد ه قرار گرفت. در بخش کمّی، پرسشنامهای طراحی و در بین 192 نفر از کارکنان صنعت قطعهسازی خودرو قرار گرفت و اعتبار نتایج مرحله کیفی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. حاصل نهایی تحلیل داد ههای گردآوری شده در قالب یک مدل ارائه شد. نتایج نشان داد که اقدامات رهبران تغییر در دو حوزه کلی اقدامات انسان محور ) 5 اقدام( و اقدامات سازمان محور ) 10 اقدام( طبقهبندی میشوند. این مد ل مجموعه اقداماتی که یک رهبر تغییر میکوشد تا برنامههای تغییر را با موفقیت به انجام برساند را با توجه به شرایط محیطی تبیین میکن

کلمات کلیدی

, تغییر سازمانی, اقدامات رهبری, صنعت قطعه سازی خودرو.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081000,
author = {جان نثار احمدی, هدا and شیرازی, علی and رحیم نیا , فریبرز and خوراکیان, علیرضا},
title = {تبیین مولفه های اقدامات رهبران در اجرای موفق برنامه های تغییر},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2020},
volume = {11},
number = {22},
month = {March},
issn = {2383-4064},
pages = {156--184},
numpages = {28},
keywords = {تغییر سازمانی، اقدامات رهبری، صنعت قطعه سازی خودرو.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین مولفه های اقدامات رهبران در اجرای موفق برنامه های تغییر
%A جان نثار احمدی, هدا
%A شیرازی, علی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A خوراکیان, علیرضا
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2020

[Download]