آبیاری و زهکشی ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2020-7) , صفحات (426-435)

عنوان : ( تأثیر خشکی ناحیه‌ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبیاری )

نویسندگان: سیما صالحی تیزابی , مرتضی گلدانی , جعفر نباتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود آب یکی از عوامل محدودکننده تولید گیاهان زراعی است. آزمایشی به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار روی گوجه‌فرنگی در سال 97-1396 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارها شامل؛ آبیاری متداول، روش آبیاری خشک‌کردن جزئی ریشه به‌طور ثابت، روش آبیاری خشک‌کردن جزئی ریشه به‌طور متغیر (کرت اصلی) و کم آبیاری 100، 75، 50 درصد نیاز آبی (کرت فرعی) بودند. اثر روش‌های آبیاری و سطوح مختلف کم‌آبیاری بر تعداد، وزن، قطر، سفتی، ویتامین ث و pH میوه معنی‌دار شد. بیشترین وزن خشک اندام هوایی g.plant-196/153، تعداد میوه در بوته (58)، تعداد میوه در مترمربع (163)، وزن تک میوه g 03/46، قطر میوه mm 48/98، ویتامین ث mg.gfw-1 47/9، عملکرد میوه kg.m-2 46/4 در روش آبیاری متداول مشاهده شد. بیشترین میزان لیکوپن mg.gfw-1 84/85، سفتی میوه Kg.cm-2 93/3،pH 58/4، کارایی مصرف آب kg.m-3 46/4، در روش آبیاری خشک‌کردن جزئی ریشه به‌طور ثابت مشاهده شد. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد در بین روش‌های آبیاری، به ترتیب در روش آبیاری متداول، روش آبیاری خشک‌کردن جزئی ریشه به‌طور ثابت و روش آبیاری خشک‌کردن ریشه به‌طور متغیر و بیشترین کارایی مصرف آب درروش آبیاری خشک‌کردن جزئی ریشه به‌طور ثابت و سطح 75 درصد نیاز آبی مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

تعداد میوه کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی ویتامین ث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081007,
author = {صالحی تیزابی, سیما and گلدانی, مرتضی and نباتی, جعفر},
title = {تأثیر خشکی ناحیه‌ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبیاری},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2020},
volume = {14},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7942},
pages = {426--435},
numpages = {9},
keywords = {تعداد میوه کارایی مصرف آب گوجه‌فرنگی ویتامین ث},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر خشکی ناحیه‌ای بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب در گیاه گوجه‌فرنگی در شرایط کم آبیاری
%A صالحی تیزابی, سیما
%A گلدانی, مرتضی
%A نباتی, جعفر
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2020

[Download]