روانشناسی افراد استثنایی, دوره (10), شماره (37), سال (2020-6) , صفحات (21-38)

عنوان : ( اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و جسمانی مادران کودکان با سندرم داون )

نویسندگان: سعیده برزگردرآبد , شهربانو عالی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مادران کودکان مبتلا به سندرم داون، تجارب فرزندپروری دشواری دارند و در معرض سطوح بالای استرس و پیامدهای روانی و جسمانی آن قرار م یگیرند. برنامههای آموزشی ویژه این مادران م یتواند به آنها در مواجهه بهتر با دشوار یها کمک نماید. از اینرو، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخش ی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهنآگاهی بر بهزیستی روانشناخت ی و جسمانی مادران کودکان با سندرم داون بود. پژوهش حاض ر با رویکرد کم ی انجام ش د و روش آن نیم هآزمایشی از نوع پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل تمام مادران دانشآموزان با سندرم داون مدارس استثنایی شهرستان مشهد در سال تحصیلی 98 - 1397 بودند که با نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند. 30 نفر از مادران این کودکان که دارای نمره بالاتر از 22 در پرسشنامه سلامت عمومی بودند، انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آموزش ذهن- آگاهی و گروه کنترل جایگزین شدند. مادران در گروه آزمایش، 8 جلسه 90 دقیقهای برنامه آموزش ذهن- آگاهی را دریافت نموده و گروه کنترل هیچ نوع آموزشی دریافت نکردند. ابزارهای پژوهش مقیاسهای رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و منفی، افسردگی – شادکامی و علائم جسمانی بودند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد درمان ذهنآگاهی مبتنی برکاهش استرس موجب افزایش معنادار بهزیستی جسمانی و روانشناخت ی مادران دارای کودک مبتلا به سندرم داون م یشود ) 05 / 0p< (. بنابراین این برنامه برای مادران کودکان سندرم داون برنامه مداخلهای مناسبی بوده و م یتواند در مراکز درمانی و مدارس ویژه این کودکان مورد استفاده قرارگیرد.

کلمات کلیدی

, بهزیستی روانشناختی, بهزیستی جسمانی, استرس, ذهن آگاهی, سندرم داون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081009,
author = {برزگردرآبد, سعیده and عالی, شهربانو and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و جسمانی مادران کودکان با سندرم داون},
journal = {روانشناسی افراد استثنایی},
year = {2020},
volume = {10},
number = {37},
month = {June},
issn = {2252-0031},
pages = {21--38},
numpages = {17},
keywords = {بهزیستی روانشناختی، بهزیستی جسمانی، استرس، ذهن آگاهی، سندرم داون},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی آموزش برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی و جسمانی مادران کودکان با سندرم داون
%A برزگردرآبد, سعیده
%A عالی, شهربانو
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J روانشناسی افراد استثنایی
%@ 2252-0031
%D 2020

[Download]