رخساره های رسوبی, دوره (2), شماره (11), سال (2018-12) , صفحات (229-249)

عنوان : ( دیرینه بومشناسی تورونین- سانتونین بر پایه روزنداران شناور در برش الگو سازند سورگاه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب ایلام )

نویسندگان: مهدی رازیانی , محمد وحیدی نیا , عباس صادقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی دیرینه بومشناسی تورونین - سانتونین ،برش الگو سازند سورگاه در تاقدیس کبیرکوه ایلام انتخاب و مورد نمونه برداری و بررسی دقیق چینه شناسی و فسیل شناسی قرار گرفت.این توالی دارای سنگ شناسی شیل و شیلهای مارنی با میان لایه های نازک سنگ آهک مـارنی بـه ضـخامت 168متر است. مرز زیرین و فوقانی سازند سورگاه به ترتیب با سازندهای آهکی و سخت سروک و ایلام بـصورت همشـیب همـرا ه بـا مـرز مشـخص سنگشناسی است.در این پژوهش با استفاده از نسبت روزنداران شناور به کفزی و رابطه تعیین عمقVan der Zwaan ،به طور کلی برای تورونین- ـسانتونین در سـازند سـورگاه مطـیر دریـای بـاز عمیـق (باتیـا بـالاییب بـا عمـق متوسـر 662متـر تعیـین شـد. در قاعـده سـازند سـورگاه و در طـو بایوزونoneZDicarinella primitiva -truncana sigaliMarginoبا سنتورونین پسین، میزان فراوانی فرمهای عمیق)3(Hو درود روزنداران شناور (%P)افزایش مییابد که نشاندهنده افزایش سطح آباست و رونق فرمهای کارندار و k-strategicمثل DicarinellaوMarginotruncanaحاکی ازشرایرالیگوتروفیکی و کاهش مواد مغذیاست، همچنین کاهش فرمهای بدون کارن مثل MuricohedbergellaوWhiteinellaنشـان دهنـده افـزایش شوری در این بایوزوناست.درمیانههایسازند سورگاهو در بایوزونDicarinella concavata Zoneبا سنانتهای تورونین پسینـ کنیاسین تا اوایـل سانتونین کاهش درود روزنداران شناور (%P)و افزایش فرمهای کمعمق )1(Hحاکی از کاهش تدریجی سطحآبمیباشدوافزایشفرمهای بدونکارن و r-strategicمثل MuricohedbergellaوWhiteinellaحاکی ازوفور مواد مغذی و شرایر یوتروفیکی و کـاهش نسـبی شـوری آب اسـت. در رأس سازند سورگاه و در بایوزونDicarinella asymetrica Zoneبا سن سانتونین پیشین شاهد نوسانا شرایر مطیطی هستیم به این وـور کـه در ابتدا کاهش درود روزنداران شناور (%P)و افزایش فرمهای کارندارو k-strategicحاکی از افزایش مواد مغذی و شـوری و شـرایر الیگـوتروفیکی است،اما در آخرین افقهای آن افزایش فرمهای بدون کارن و r-strategicحاکی از وفور مواد مغذی و شرایر یوتروفیکی و کاهش شوری آب است

کلمات کلیدی

سورگاه؛روزنداران شناور؛کفزی؛تورونین؛سانتونین؛یوتروفیکی؛الیگوتروفیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081028,
author = {رازیانی, مهدی and وحیدی نیا, محمد and عباس صادقی},
title = {دیرینه بومشناسی تورونین- سانتونین بر پایه روزنداران شناور در برش الگو سازند سورگاه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب ایلام},
journal = {رخساره های رسوبی},
year = {2018},
volume = {2},
number = {11},
month = {December},
issn = {2008-787X},
pages = {229--249},
numpages = {20},
keywords = {سورگاه؛روزنداران شناور؛کفزی؛تورونین؛سانتونین؛یوتروفیکی؛الیگوتروفیکی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T دیرینه بومشناسی تورونین- سانتونین بر پایه روزنداران شناور در برش الگو سازند سورگاه، تاقدیس کبیرکوه، جنوب ایلام
%A رازیانی, مهدی
%A وحیدی نیا, محمد
%A عباس صادقی
%J رخساره های رسوبی
%@ 2008-787X
%D 2018

[Download]