سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر , 2019-03-02

عنوان : ( جایگاه مادران در تربیت جنسی فرزندان از منظر الگوی خانواده محور مبتنی بر رشد )

نویسندگان: سید محسن اصغری نکاح ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: تربیت جنسی فرزندان یکی از حوزه های فرزندپروری است و مادران نقش کلیدی در این حوزه ایفا می کنند، لیکن جایگاه ماداران در برنامه های رایج تربیت جنسی مورد بی توجهی قرار گرفته است و برنامه های رایج بجای تمرکز بر مادران بر کودکان متمرکز شده اند که این مساله نیازمند بازنگری است و مقاله حاضر در پی کاوش این مسایل است که: از منظر الگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد سهم و نقش مادران در تربیت جنسی چیست؟ مهارتهای مورد نیاز مادران در تربیت جنسی فرزندان کدام است؟ روش شناسی :روش مقاله حاضر از نوع مروری تحلیلی و برخاسته از تجارب تربیتی و بالینی است باشد که با بررسی یافته های -پژوهشی و دیدگاه های مطرح شده در منابع موجود در حوزه تربیت جنسی به تحلیل و واکاوی مفاد و روش های برنامه ها و دیدگاه های تربیت جنسی پرداخته است. یافته ها: مطالعه منابع و بررسی یافته های پژوهشی نشان می دهد در دهه های اخیر تربیت جنسی یکی از حوزه های مورد توجه صاحب نظران و دست اندرکاران ، برنامه آموزش جنسی و مداخلات روان شناختی و تعلیم و تربیت بوده است و برنامه های مختلفی در سطح بین المللی از جمله برنامه جامع آموزش جنسی CSE ، برنامه بهداشت باروری و تربیت جنسی SRE مورد بررسی قرار گرفت و جست و جو در سطح ملی برنامه های غیر منسجم و دیدگاه ها و فعالیت های پراکنده و گاه متناقضی در قالب کارگاه های آموزشی تربیت جنسی و کتاب ها و فعالیت های فوق برنامه گزارش و اجرا شده است که به نوعی در اکثر آنها یا جایگاه مادران مغفول مانده یا سهم بسیار سطحی به مادران داده شده ، لذا لزوم ارایه الگوی مناسب برای تربیت جنسی که به جایگاه مادران توجه ویژه ای داشته باشد ضروری است. بحث و نتیجه گیری: مادران بیشترین فرصت تعامل را در حساس ترین دوره های رشد کودک دارند و معمولا فرزندان اولین تجارب مرتبط با تربیت جنسی از جمله در آغوش بودن، لمس شدن، آداب توالت، حمام کردن، جدایی بستر خواب، بازی های شبه جنسی ، خودکاوی های بدنی، کنجکاوی ها و پرسشگری های جنسی و... را در خانواده و بخصوص همراه مادران تجربه می کنند از طرفی خود مادران نیز در مواجهه با این تجارب نیازمند مهارتهای تربیت جنسی مختلفی هستند و ازاین بابت لازم است روانشناسان و مربیان جهت رشد جنسی مطلوب در کودکان و مصون سازی از آسیب ها و آزار گری های جنسی بر اساس الگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد ، توانمندسازی مادران را در کانون توجه خود قرار دهند و به عبارتی اولویت آموزش و تربیت جنسی را به مادران و سپس به مربیان و متولیان و مراقبان خارج از خانواده و در نهایت به کودکان اختصاص دهند. الگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد.

کلمات کلیدی

, مادر, تربیت جنسی, الگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081087,
author = {اصغری نکاح, سید محسن},
title = {جایگاه مادران در تربیت جنسی فرزندان از منظر الگوی خانواده محور مبتنی بر رشد},
booktitle = {سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر},
year = {2019},
location = {مشهد مقدس, ايران},
keywords = {مادر، تربیت جنسی، الگوی تربیت جنسی خانواده محور مبتنی بر رشد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگاه مادران در تربیت جنسی فرزندان از منظر الگوی خانواده محور مبتنی بر رشد
%A اصغری نکاح, سید محسن
%J سومین همایش ملی نقش و جایگاه مادر
%D 2019

[Download]