سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی, دوره (13), شماره (48), سال (2020-5) , صفحات (83-102)

عنوان : ( فرآیندگزینش نیروی انسانی در شاهنامه و تطبیق آن با معیار های گزینش در علم مدیریّت منابع انسانی )

نویسندگان: شیرین صمصامی , مهدخت پورخالقی چترودی , محمدمهدی فراحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظریّهپردازان علم مدیریّت بر این باورند که مدیریّت علمی از سال 1900میلادی با پیداشدن نظریّههای جدید آغاز شد. این در حالی است که آثار ادبی جهان و از جمله ادبیّات فارسی ایرانزمین، سرشار از ایدههای مدیریّتی است که بسیار پیشتر از این نظریّات مطرحشدهاند . در این جستار با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی یکی از زیرشاخههای علم مدیریّت (گزینش) در حوزۀ مدیریّت منابع انسانی، در شاهنامۀ فردوسی پرداخته و به این نتیجه رسیدهایم که فردوسی، مدیری لایق و شایسته بوده و دیدگاههای مدیریّتی برجسته و ممتازی ارائه کرده است که میتواند الگوی مناسبی برای مدیریّت جامعۀ امروز باشد معیارهای گزینش در شاهنامه برای همه یکسان است و گزینش با مشورت، آزمون، برنامهریزی و هدفمندی انجام میشود.گاه تغییر در مراحل گزینش بهاقتضای شرایط دیده میشود. فرد باید دارای ویژگیهای نژادگی، پیشینۀ خوب اخلاقی، فکری و رفتاری، هنر، تخصّص، سن مناسب شغل و ظاهر آراسته و بدون عیب باشد. افراد نادان، فرومایه، ستمکار و ناسپاس از نگاه مدیران شاهنامه مردودند. گزینش وابستگان و خویشاوندان نیز جز در موارد نادر و با رعایت اصول و دارابودن تمام شرایط لازم، جایز نیست. در گزینشهای شاهنامه جنسیّت و ملّیّت افراد جزو معیارهای اصلی نیست و در مواردی افرادی شایسته از سرزمینهای دیگر برای پیشبرد اهداف حکومتی دعوت میشوند

کلمات کلیدی

گزینش. شاهنامه. فردوسی. مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081096,
author = {صمصامی, شیرین and پورخالقی چترودی, مهدخت and فراحی, محمدمهدی},
title = {فرآیندگزینش نیروی انسانی در شاهنامه و تطبیق آن با معیار های گزینش در علم مدیریّت منابع انسانی},
journal = {سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی},
year = {2020},
volume = {13},
number = {48},
month = {May},
issn = {2717-3046},
pages = {83--102},
numpages = {19},
keywords = {گزینش. شاهنامه. فردوسی. مدیریت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرآیندگزینش نیروی انسانی در شاهنامه و تطبیق آن با معیار های گزینش در علم مدیریّت منابع انسانی
%A صمصامی, شیرین
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%A فراحی, محمدمهدی
%J سبک‌شناسی نظم و نثر فارسی
%@ 2717-3046
%D 2020

[Download]