پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing, دوره (14), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (31-42)

عنوان : ( Data Clustering Based On Key Identification )

نویسندگان: احسان فضل ارثی , مسعود کاظمی نوقابی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خوشه‌بندی یکی از عناصر اصلی سازنده در بینایی رایانه و یادگیری ماشین است. چالش اصلی، یافتن راهی مناسب برای پیدا‌کردن زیر‌مجموعه‌ای از نمونه‌‌های شاخص و ساختارهای خوشه‌ای مرتبط با آنها، با درنظر‌گرفتن یک معیار فاصله دوبه‌دو، است. در این مقاله شیوه‌ای جدید برای خوشه‌بندی پیشنهاد می‌شود که به‌صورت تکرار‌شونده، عناصر کلیدی یک مجموعه داده‌ای را بر پایه یک تابع هدف مناسب، پیدا می کند. آزمایش‌های تجربی متعدد بیان‌گر برتری روش پیشنهاد‌شده نسبت به روش‌های موجود، هم از نظر بهینگی و هم از نظر مؤثر‌بودن، است. علاوه‌بر‌این، روش پیشنهادی برای خوشه‌بندی داده‌های با مقیاس بالا توسعه داده می‌شود؛ به‌صورتی‌که میلیون‌ها داده را در چند ثانیه می‌توان پردازش کرد.

کلمات کلیدی

خوشه بندی؛ شناسایی کلید؛ مقیاس بالا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081158,
author = {فضل ارثی, احسان and کاظمی نوقابی, مسعود},
title = {Data Clustering Based On Key Identification},
journal = {پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing},
year = {2018},
volume = {14},
number = {4},
month = {March},
issn = {2538-4201},
pages = {31--42},
numpages = {11},
keywords = {خوشه بندی؛ شناسایی کلید؛ مقیاس بالا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T Data Clustering Based On Key Identification
%A فضل ارثی, احسان
%A کاظمی نوقابی, مسعود
%J پردازش علائم و داده ها- Signal and Data Processing
%@ 2538-4201
%D 2018

[Download]