مطالعات ترجمه قرآن و حدیث, دوره (7), شماره (13), سال (2020-8) , صفحات (62-86)

عنوان : ( واکاوی نظرها و نظریه ها در بازخوانی مجدد پیشینه تاریخ ترجمه قرآن کریم (مطالعه موردی سیر شکل گیری ترجمه های فارسی) )

نویسندگان: زهرا حیدری ابروان , سهیلا پیروزفر , حسینعلی مصطفوی گرو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رویکردهای مختلف به بحث ترجمه، منجر به پیدایش مباحث متعددی در این حوزه گردید که هریک علم ترجمه را از زاویه ای بسط داده و زمینه های تبدیل آن به رشته ای مجزا، تحت عنوان «مطالعات ترجمه» را مهیا ساخته است. از میان شمار فراوان مباحث مذکور، این جستار در صدد واکاوی مقوله «پیشینه» ترجمه قرآن از منظر تفکیک میان نظر و نظریه است. در این راستا، مساله پژوهش این است که پیشینه ترجمه قرآن، نشان گر کدام نوع نگاه به امر ترجمه در سیر تاریخی خود است؟ بررسی ها درخصوص سیر تکوینی پیشینه ترجمه ها از ابتدای تاریخ اسلام تا دوران معاصر به ویژه در ترجمه های فارسی قرآن کریم نشان داد که با توجه به تعریف «نظریه ترجمه»، آنچه درخصوص تاریخ ترجمه قرآن رخ داده، بیشتر از نوع نگاه نظرمدار و نه نظریه پرداز است. هرچند نمی توان و نباید وجود برخی نظریه پردازی‎های موفق در سیر تاریخی ترجمه قرآن را نادیده گرفت.

کلمات کلیدی

, ترجمه قرآن , ماهیت ترجمه , پیشینه ترجمه , نظریه ترجمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081177,
author = {حیدری ابروان, زهرا and پیروزفر, سهیلا and مصطفوی گرو, حسینعلی},
title = {واکاوی نظرها و نظریه ها در بازخوانی مجدد پیشینه تاریخ ترجمه قرآن کریم (مطالعه موردی سیر شکل گیری ترجمه های فارسی)},
journal = {مطالعات ترجمه قرآن و حدیث},
year = {2020},
volume = {7},
number = {13},
month = {August},
issn = {2423-3757},
pages = {62--86},
numpages = {24},
keywords = {ترجمه قرآن ، ماهیت ترجمه ، پیشینه ترجمه ، نظریه ترجمه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی نظرها و نظریه ها در بازخوانی مجدد پیشینه تاریخ ترجمه قرآن کریم (مطالعه موردی سیر شکل گیری ترجمه های فارسی)
%A حیدری ابروان, زهرا
%A پیروزفر, سهیلا
%A مصطفوی گرو, حسینعلی
%J مطالعات ترجمه قرآن و حدیث
%@ 2423-3757
%D 2020

[Download]