علوم پیراپزشکی و توانبخشی, سال (2020-10)

عنوان : ( تاثیر‎ ‎تمرینات منتخب ویدئویی_تعاملی بر مهارت ‌های حرکتی درشت، هماهنگی چشم و دست و شدت علایم ‏اختلال کودکان 6 تا 9سال مبتلا به اختلالات طیف اتیسم )

نویسندگان: فاطمه کیهانی , حمید رضا طاهری تربتی , مهدی سهرابی , مهدی جباری نوقابی , عزت خداشناس ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: اختلالات طیف اتیسم معمولا با اختلالات مهارت ‌های حرکتی درشت، هماهنگی حرکتی بخصوص هماهنگی بینایی - حرکتی و اختلالات رفتاری همراه است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر تمرینات منتخب ویدئویی - تعاملی بر مهارت ‌های حرکتی درشت، هماهنگی چشم و دست و شدت علایم اختلال در کودکان 6 تا 9 سال مبتلا به اختلالات طیف اتیسم بود. روش بررسی: 30 کودک 6 تا 9 سال مبتلا به اختلالات طیف اتیسم از دو مرکز آموزشی کودکان مبتلا به اتیسم در مشهد انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی علاوه بر برنامه آموزشی و توانبخشی روزانه مرکز اتیسم، به مدت 12 هفته و هر هفته سه جلسه 40 دقیقه‌ای در بازی‌ های ویدئویی - تعاملی شرکت کردند و گروه کنترل تنها به فعالیت‌ های آموزشی و توانبخشی روزانه مرکز پرداختند. آزمودنی‌ها با آزمون ‌های بهره حرکتی درشت Ulrich ویرایش دوم، آزمون جاگذاری Purdue و پرسشنامه شدت علایم اختلال اتیسم بهر (Autism Spectrum Quotient; AQ) در پیش‌آزمون، پس‌آزمون و آزمون پیگیری، ارزیابی شدند. داده ‌ها با تحلیل واریانس با اندازه ‌های تکراری، تحلیل شد. یافته‌ ها: نتایج نشان داد گروه تجربی نسبت به گروه کنترل بهبود معنی‌داری در مهارت‌ های حرکتی درشت و هماهنگی چشم و دست داشتند و این اختلاف در آزمون پیگیری نیز پایدار بود (0/001>p)، اما بین دو گروه در شدت علایم اختلال تفاوت معناداری وجود نداشت (0/424=p). نتیجه‌ گیری: استفاده از بازی‌ های ویدئویی - تعاملی استراتژی جدیدی برای بازی با کودکان اختلالات طیف اتیسم است که می‌تواند بر بسیاری از جنبه‌های این اختلال مانند مهارت ‌های حرکتی درشت و هماهنگی چشم و دست تأثیر مثبتی داشته باشد، اما بررسی تأثیر این بازی‌ها بر شدت علایم اختلال نیازمند پژوهش‌ های بیشتری است.

کلمات کلیدی

, بازی‌های ویدئویی , تعاملی مهارت‌های حرکتی درشت هماهنگی چشم و دست شدت علایم اختلال اتیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081207,
author = {کیهانی, فاطمه and طاهری تربتی, حمید رضا and سهرابی, مهدی and جباری نوقابی, مهدی and عزت خداشناس},
title = {تاثیر‎ ‎تمرینات منتخب ویدئویی_تعاملی بر مهارت ‌های حرکتی درشت، هماهنگی چشم و دست و شدت علایم ‏اختلال کودکان 6 تا 9سال مبتلا به اختلالات طیف اتیسم},
journal = {علوم پیراپزشکی و توانبخشی},
year = {2020},
month = {October},
issn = {2322-5238},
keywords = {بازی‌های ویدئویی - تعاملی مهارت‌های حرکتی درشت هماهنگی چشم و دست شدت علایم اختلال اتیسم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر‎ ‎تمرینات منتخب ویدئویی_تعاملی بر مهارت ‌های حرکتی درشت، هماهنگی چشم و دست و شدت علایم ‏اختلال کودکان 6 تا 9سال مبتلا به اختلالات طیف اتیسم
%A کیهانی, فاطمه
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A سهرابی, مهدی
%A جباری نوقابی, مهدی
%A عزت خداشناس
%J علوم پیراپزشکی و توانبخشی
%@ 2322-5238
%D 2020

[Download]