زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology, دوره (12), شماره (2), سال (2020-8) , صفحات (203-225)

عنوان : ( زمین‌ شناسی، سنگ‌ شناسی، ژئوشیمی و سن‌ سنجی ایزوتوپی توده‌ های نفوذی منطقه اکتشافی تاریک‌ دره )

نویسندگان: جمال قوی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , مجید قادری , بهنام رحیمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه تاریکدره بهدلیل بررسی اکتشافی طلا-تنگستن در شمالشرق ایران و ناحیه تربتجام شناختهشده است. این منطقه در زون ساختمانی کپهداغ قرار دارد. سنگهای نفوذی با ترکیب حدواسط و طیف سنگشناسی گابرو–دیوریت تا کوارتز مونزونیت در منطقه رخنمون داشته و در این میان، دیوریتها ترکیب غالب هستند. اغلب تودههای نفوذی یادشده ماهیت متاآلومین، کالکآلکالن با غنیشدگی پتاسیم نشان 3 >) است. روند تغییرات عناصر اصلی و کمیاب در توده های نفوذی ×10-3 SI) میدهند و پذیرفتاری مغناطیسی این تودهها بسیار پایین منطقه تاریکدره، نشاندهنده یک ارتباط زایشی و بیانگر مراحلی از تبلور تفریقی کانیهای سازنده این سنگها از ماگمایی مشترک است. به سمت LREE دارد. در مجموع جدایش محسوسی از LREE تمامی نمونهها تمایل به غنیشدگی در بخش REE الگوی پراکندگی همراه هستند. ویژگیهای ژئوشیمیایی و نسبت پایین Eu و با شیب نزولی مشاهده میشود و تمامی نمونهها با تهیشدگی جزئی در HREE 12 )، دخیلبودن ماگمایی با منشأ جبهای و خارج از حوزه پایداری گارنت و یا پوسته / 6 تا 9 / تمامی سنگهای منطقه (بین 6 (La/Yb)N زیرین را برای تولید آنها محتمل میکند. جایگاه زمینساختی سنگهای منطقه شباهتهایی با محیط کمانهای آتشفشانی داشته و همچنین بر روی دانه های زیرک ن نشان داده است که قدیمی ترین U-Pb ویژگی محیطهای درون صفحهای را نشان میدهند. سن سنجی های 215 میلیون (تریاس بالایی-اشکوب نورین) جایگیری شده اند . همچنین /5±0/ سنگهای نفوذی با ترکیب گابرویی در محدوده زمانی 9 بر این اساس، سن سنگهای میزبان این تودهها که تاکنون به نورین منتسبشده بود نیز قدیمیتر از تریاس پیشین پیشنهاد میشود.

کلمات کلیدی

, سنسنجی ایزوتوپی, گابرو, دیوریت, سری ایلمینیت, تریاس بالایی, تاریکدره, شمالشرق ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081231,
author = {قوی, جمال and کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد and مجید قادری and رحیمی, بهنام},
title = {زمین‌ شناسی، سنگ‌ شناسی، ژئوشیمی و سن‌ سنجی ایزوتوپی توده‌ های نفوذی منطقه اکتشافی تاریک‌ دره},
journal = {زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology},
year = {2020},
volume = {12},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-7306},
pages = {203--225},
numpages = {22},
keywords = {سنسنجی ایزوتوپی، گابرو، دیوریت، سری ایلمینیت، تریاس بالایی، تاریکدره، شمالشرق ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زمین‌ شناسی، سنگ‌ شناسی، ژئوشیمی و سن‌ سنجی ایزوتوپی توده‌ های نفوذی منطقه اکتشافی تاریک‌ دره
%A قوی, جمال
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%A مجید قادری
%A رحیمی, بهنام
%J زمین شناسی اقتصادی- Journal of Economic geology
%@ 2008-7306
%D 2020

[Download]