مهندسی عمران امیرکبیر, سال (2020-4)

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی رفتار پی‌های حلقوی مستقر بر مصالح دانه‌ای تحت بارگذاری ترکیبی قائم، افقی و لنگر خمشی )

نویسندگان: امیرهوشنگ صادقی فاضل , جعفر بلوری بزاز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بعضی از سازه‌ها مانند دکل‌های نفتی و توربین‌های بادی با توجه به نوع کاربری، پی سازه تحت بارگذاری ترکیبی بار قائم، بار افقی و لنگر خمشی (V-H-M) قرار می‌گیرد. در این پژوهش با استفاده از مدلسازی آزمایشگاهی، رفتار پی‌های حلقوی به عنوان نوعی ویژه از پی‌های دایره‌ای تحت بارگذاری ترکیبی (V-H-M) واقع بر خاک ماسه‌ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با انجام 100 آزمایش در شش مسیر بارگذاری متفاوت اثر نسبت قطر 2/0، 4/0، 6/0 و نیز پی دایره‌ای (نسبت قطر صفر) بر ظرفیت باربری در مسیرهای مختلف بارگذاری ارزیابی گردید. سپس بر اساس نمودارهای بار- نشست، نقاط گسیختگی تعیین شده و با استفاده از مجموعه این نقاط، پوش گسیختگی در فضاهای بار قائم-بار افقی، بار قائم-لنگر خمشی و لنگر خمشی-بار افقی رسم گردید. این پوش در فضای V-H و V–M/B از یک منحنی درجه دوم تبعیت می‌کند که بیشینه آن وابسته به نسبت قطر می‌باشد. در ادامه با استفاده از پوش‌های گسیختگی ترسیمی در فضا دوبعدی، معادلات پوش‌های گسیختگی و ضرایب مربوطه تعیین گردید. بررسی نتایج نشان می‌دهد استفاده از پی‌های حلقوی با نسبت قطر 2/0 تا 4/0 هنگامی که تحت بارگذاری خارج محور یا مایل یا هردو قرار دارد دارای بازدهی بیشتری نسبت به سایر حالات است.

کلمات کلیدی

, پی حلقوی, مدل سازی آزمایشگاهی, ماسه, بارگذاری ترکیبی, پوش گسیختگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081258,
author = {صادقی فاضل, امیرهوشنگ and بلوری بزاز, جعفر},
title = {بررسی آزمایشگاهی رفتار پی‌های حلقوی مستقر بر مصالح دانه‌ای تحت بارگذاری ترکیبی قائم، افقی و لنگر خمشی},
journal = {مهندسی عمران امیرکبیر},
year = {2020},
month = {April},
issn = {2588-297X},
keywords = {پی حلقوی، مدل سازی آزمایشگاهی، ماسه، بارگذاری ترکیبی، پوش گسیختگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آزمایشگاهی رفتار پی‌های حلقوی مستقر بر مصالح دانه‌ای تحت بارگذاری ترکیبی قائم، افقی و لنگر خمشی
%A صادقی فاضل, امیرهوشنگ
%A بلوری بزاز, جعفر
%J مهندسی عمران امیرکبیر
%@ 2588-297X
%D 2020

[Download]