پانزدهمین کنفرانس آمار ایران , 2020-09-09

عنوان : ( توزیع بتا برای برازش توزیع معیار پشتیبانی داده ها از یک فرضیه آماری )

نویسندگان: مهدی عمادی , مرتضی محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاکنون معیارهای پشتیبانی مختلفی برای فرضیه های آماری معرفی شده است که شاخص ترین آن ها نسبت درستنمایی است. از نقاط ضعف این معیار دامنه تغییرات آن است که غالبا بازه ) (٠; 1است. در این مقاله به طور کلی معیار پشتیبانی معرفی می شود که دامنه تغییرات آن بازه ) (٠; ١است. این معیار تابعی صعودی از نسبت درستنمایی است و نشان داده می شود که توزیع آن هم توزیع بتا است. همچنین در حالت خاص برخی از معیارهای پشتیبانی دیگر نیز بررسی شده است و توزیع بتا مربوط به آن در دو مثال ارائه می شود.

کلمات کلیدی

, تابع درستنمایی, نسبت درستنمایی, فرضیه آماری, توزیع بتا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1081273,
author = {عمادی, مهدی and محمدی, مرتضی},
title = {توزیع بتا برای برازش توزیع معیار پشتیبانی داده ها از یک فرضیه آماری},
booktitle = {پانزدهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2020},
location = {یزد, ايران},
keywords = {تابع درستنمایی، نسبت درستنمایی، فرضیه آماری، توزیع بتا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توزیع بتا برای برازش توزیع معیار پشتیبانی داده ها از یک فرضیه آماری
%A عمادی, مهدی
%A محمدی, مرتضی
%J پانزدهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2020

[Download]