برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی, دوره (10), شماره (39), سال (2019-9) , صفحات (83-109)

عنوان : ( بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی معلمان و کادر آموزشی مدارس با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی شهر چناران) )

نویسندگان: محمد لعلی , امید علی خوارزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزشوپرورش ستون فقرات هر کشور است و در این خصوص معلمان و کادر آموزشی مدارس مهمترین عامل ارتقاء سطح علمی و تربیتی جامعه میباشند. عملکرد سازمانی مثبت آنها در واقع یعنی عملکرد صحیح نظام آموزشی، پس ضروری است، عوامل مؤثر بر عملکرد معلمان شناسایی شده و در راستای دستیابی به اهداف از آنها بهرهمند شد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن کمی است و با هدف بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی معلمان انجام گرفته است. از حدود 400 نفر معلم شاغل در مدارس شهر چناران، طبق فرمول کوکران 195 نفر بهصورت تصادفی ساده انتخاب شدند. آمارهای توصیفی و روابط همبستگی توسط نرمافزار SPSS و پیاده سازی مدلها از طریق معادلات ساختاری بوسیلهی نرمافزار R انجام شده است. این مقاله برای ارزیابی کیفیت زندگی از پرسشنامه مختصر شده سازمان بهداشت جهانی و برای ارزیابی عملکرد سازمانی از پرسشنامه استاندارد شده عملکرد کارکنان در سازمان، با درجه پایایی و روایی نزدیک به یک استفاده نموده است. نتایج نشان میدهد، تغییر در سطح کیفی زندگی فرهنگیان منجر به تغییر عملکرد سازمانی آنها میشود، پس لازم است جهت بهرهمندی از یک سیستم پویای آموزشی دولتها نسبت به ارتقاء سطح کیفیت زندگی معلمان اهتمام کافی داشته باشند.

کلمات کلیدی

, کیفیت زندگی, عملکرد سازمانی, معادلات ساختاری, آموزش و پرورش, شهر چناران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081276,
author = {لعلی, محمد and خوارزمی, امید علی},
title = {بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی معلمان و کادر آموزشی مدارس با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی شهر چناران)},
journal = {برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی},
year = {2019},
volume = {10},
number = {39},
month = {September},
issn = {2345-492x},
pages = {83--109},
numpages = {26},
keywords = {کیفیت زندگی، عملکرد سازمانی، معادلات ساختاری، آموزش و پرورش، شهر چناران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و عملکرد سازمانی معلمان و کادر آموزشی مدارس با استفاده از معادلات ساختاری (مطالعه موردی شهر چناران)
%A لعلی, محمد
%A خوارزمی, امید علی
%J برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی
%@ 2345-492x
%D 2019

[Download]