جغرافیا و مخاطرات محیطی, دوره (29), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (103-118)

عنوان : ( ارزیابی میزان آمادگی شهر مشهد در مواجهه با مخاطرات طبیعی با رویکرد تاب آوری شهری )

نویسندگان: محمد لعلی , امید علی خوارزمی , محمد اجزاء شکوهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل اساسی که در عصر کنونی سکونتگاه های انسانی بلاخص کلان شهرها، با وجود جمعیت زیاد و تراکم کالبدی با آن مواجه اند مخاطرات طبیعی و انسان ساز است که به اشکال مختلف آسیب-های جدی به ساختار آنها وارد می نماید. راه حل اصلی که اندیشمندان مختلف به آن اذعان دارند تاب-آورتر شدن شهرها در مواجهه با بلایا می باشد و ارزیابی میزان تاب آوری شهرها اولین گام در این مسیر است. کاهش هزینه های ناخواسته و پیش بینی نشده در شهرها و تلاش برای توسعه پایدار از جمله اهداف این مدل است که به اشکال مختلف مطرح می گردد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان تاب آوری شهر مشهد به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و EXCEL انجام گرفته است. جامعه مخاطب با توجه به مدل راهبردی استفاده شده در این تحقیق، اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان خُبره حوزه مدیریت بحران و مدیریت و برنامه ریزی شهری می-باشند که بر اساس فرمول کوکران 41 نفر از جامعه هدف به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید و بر اساس مدل 100 شهر تاب آور پرسشنامه های تهیه شده تکمیل و تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد در ارزیابی کلی شهر مشهد در مواجهه با مخاطرات طبیعی تاب آوری ندارد ولی در پیشران های تضمین خدمات بهداشت عمومی و ترویج انسجام و مشارکت اجتماعی تاب آوری در حد متوسط و به صورت نسبی وجود دارد. ضعف اصلی تاب آوری شهر مشهد در بُعد اقتصادی و در پیشران تأمین خدمات، معیشت و اشتغال می باشد که بیانگر ضعف مجموعه مدیریت شهری مشهد در برابر بروز مخاطرات طبیعی می باشد. در پایان نیز راهکارهایی برای ارتقاء تاب آوری شهری ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, تاب آوری شهری, مخاطرات طبیعی, ارزیابی, شهر مشهد, 100 شهر تاب آور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081277,
author = {لعلی, محمد and خوارزمی, امید علی and اجزاء شکوهی, محمد},
title = {ارزیابی میزان آمادگی شهر مشهد در مواجهه با مخاطرات طبیعی با رویکرد تاب آوری شهری},
journal = {جغرافیا و مخاطرات محیطی},
year = {2019},
volume = {29},
number = {1},
month = {June},
issn = {2322-1682},
pages = {103--118},
numpages = {15},
keywords = {تاب آوری شهری، مخاطرات طبیعی، ارزیابی، شهر مشهد، 100 شهر تاب آور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی میزان آمادگی شهر مشهد در مواجهه با مخاطرات طبیعی با رویکرد تاب آوری شهری
%A لعلی, محمد
%A خوارزمی, امید علی
%A اجزاء شکوهی, محمد
%J جغرافیا و مخاطرات محیطی
%@ 2322-1682
%D 2019

[Download]