جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (17), شماره (1), سال (2019-9) , صفحات (193-222)

عنوان : ( ارائة سناریوهای محتمل در شکل گیری شهر الکترونیک مشهد در افق 1404 )

نویسندگان: امید علی خوارزمی , فروزان طاهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از اصلی ترین ابزارهای تحول و توسعه جوامع محسوب می شود.خدمات شهر الکترونیک، نقش فراوانی در ارتقاء کمی و کیفی، تسریع و همچنین تسهیل نمودن خدمات شهری به عهده دارند. لزوم وجود زیر ساخت های لازم برای ایجاد شهر الکترونیک در شهرهای در حال توسعه و عدم اطمینان ناشی از پیچیدگی محیطی، پیش بینی آینده را در این شهرها با مشکل مواجه کرده است به گونه ای که برنامه ریزی سنتی دیگر قادر به پاسخگویی نیست و میتوان از روش سناریو نویسی در جهت پیش بینی آینده و تبیین جایگزین های ممکن در شرایط متفاوت استفاده کرد. هدف از این پژوهش توسعه سناریو های محتمل در شکل گیری شهر الکترونیک در مشهد و ارائه راهبرد هایی در جهت رسیدن به شهر الکترونیک پویا در افق 1404 است. برای رسیدن به این هدف 6 گام اصلی سناریو نویسی دنبال شد که در این راستا مطالعات کمی و کیفی صورت گرفت. در ابتدا در قالب پرسشنامه ( در دو بعد درجه تاثیر گذاری و عدم قطعیت) از 60 نفر از متخصصین در حوزه شهر الکترونیک در مشهد نظر خواهی شد و به وسیله آزمون های آماری توصیفی و استنباطی نظیرFriedman عوامل موثر اولویت بندی و سپس پیشرانهای بحرانی شکل دهنده سناریو ها تعیین شد و در جهت تعیین منطق سناریو ها، توسعه سناریوها، بررسی پیامدها و همچنین تعیین راهبردها با ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته با 7 نفر از متخصصین که به روش اشباع نظری انتخاب شدند مصاحبه به عمل آمد. نتایج تحقیق نشان می دهد که 3 سناریو برای آینده کلان شهر مشهد در رابطه با شهر الکترونیک قابل تصور است که با عناوین وضعیت طلایی، وضعیت عدم پیوستگی و وضعیت راکد معرفی شده است و در نهایت نیز راهبردهایی جهت رسیدن کلان شهر مشهد به سناریو مطلوب ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, سناریو نویسی, شهر الکترونیک, راهبرد ها, شهر مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1081278,
author = {خوارزمی, امید علی and طاهری, فروزان},
title = {ارائة سناریوهای محتمل در شکل گیری شهر الکترونیک مشهد در افق 1404},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2019},
volume = {17},
number = {1},
month = {September},
issn = {2383-2487},
pages = {193--222},
numpages = {29},
keywords = {سناریو نویسی، شهر الکترونیک، راهبرد ها، شهر مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارائة سناریوهای محتمل در شکل گیری شهر الکترونیک مشهد در افق 1404
%A خوارزمی, امید علی
%A طاهری, فروزان
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2383-2487
%D 2019

[Download]